سمینار تخصصی سمینار تخصصی

سمینار تخصصی
"تمرکز زدایی؛ چالش ها، باید و نبایدها"
محورها:
  • ضرورت ها، بایدها و مقتضیات
  • پیشینه و تجربیات سایر کشورها
  • ظرفیت های قانونی و افق انجام
  • الزامات و مراحل تحقق
   مخاطبان : مدیران و کارشناسان حوزه برنامه ریزی
 استادان: 
زمان: سه شنبه 04/03/95 ساعت 12-8
مکان:خیابان استاد نجات اللهی شمالی- کوچه زبرجد- ساختمان شماره 2 مرکز آموزش مدیریت دولتی
و آینده نگری
نشانی وبگاه مرکزبرای ثبت نام:www.smtc.ac.ir   بخش نشست ها و سمینارهای تخصصی
شماره تماس: 42501454 و 42501402
 
شهریه : مبلغ 750000
شماره حساب :2170469003000 نزد بانک ملی ایران شعبه اردشیر به نام درآمدهای اختصاصی مرکز آموزش مدیریت دولتی
 
برای شرکت کنندگان از سوی مرکز گواهینامه معتبر صادر خواهد شد