نشست ها و سمینارهای تخصصی مرکز نشست ها و سمینارهای تخصصی مرکز

سمینارها و نشست های تخصصی مشترک مرکز آموزش مدیریت دولتی با بخش غیر دولتی سمینارها و نشست های تخصصی مشترک مرکز آموزش مدیریت دولتی با بخش غیر دولتی

شهرسازی،مدیریت توسعه شهری پایدارویژه شوراها وشهرداران کل کشور

شرکت پیشتازان آرتان نیکان آریان(پانا)

 مجری طرح:

36019801051- 

 ارتباط با مجری طرح جهت هماهنگی پرداخت شهریه
1396/12/10 :تاریخ برگزاری
2/500/000  :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با نماینده دفتر همایش ها ، همکاری های علمی وامور بین الملل آقای حسینی دارینی به شماره

42501556 تماس حاصل فرمایید 

 

کنگره بین المللی چشم اندازمدیریت درکلاس جهانی

موسسه چشم اندازمدیریت ترازجهانی

 مجری طرح:

26709361  ارتباط با مجری طرح جهت هماهنگی پرداخت شهریه
برگزار شد :تاریخ برگزاری
4/000/000  :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با نماینده دفتر همایش ها ، همکاری های علمی وامور بین الملل آقای حسینی دارینی به شماره

42501556 تماس حاصل فرمایید 

 

کارگاه تخصصی توانمندسازی درکلاس جهانی

موسسه چشم اندازمدیریت ترازجهانی

 مجری طرح:

26709361​  ارتباط با مجری طرح جهت هماهنگی پرداخت شهریه
برگزار شد :تاریخ برگزاری
3/000/000  :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با نماینده دفتر همایش ها ، همکاری های علمی وامور بین الملل آقای حسینی دارینی به شماره

42501556 تماس حاصل فرمایید 

 

کارگاه تخصصی سازمان تولید محوردرکلاس جهانی

موسسه چشم اندازمدیریت ترازجهانی

 مجری طرح:

26709361  ارتباط با مجری طرح جهت هماهنگی پرداخت شهریه
برگزار شد :تاریخ برگزاری
3/000/000  :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با نماینده دفتر همایش ها ، همکاری های علمی وامور بین الملل آقای حسینی دارینی به شماره

42501556 تماس حاصل فرمایید 

 

کارگاه تخصصی آموزش های علمی - کاربردی و دانشگاه در کلاس جهانی

موسسه چشم انداز مدیریت تراز جهانی

 مجری طرح:

26709361​  ارتباط با مجری طرح جهت هماهنگی پرداخت شهریه
برگزار شد :تاریخ برگزاری
3/000/000  :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با نماینده دفتر همایش ها ، همکاری های علمی وامور بین الملل آقای حسینی دارینی به شماره

42501556 تماس حاصل فرمایید 

 

سمینار شیوه های مدیریت ژاپنی و اثربخشی آن در استراتژی سازمان ها

موسسه بین المللی پردیس شریف

 مجری طرح:

41872000  ارتباط با مجری طرح جهت هماهنگی پرداخت شهریه
برگزارشد :تاریخ برگزاری
3/500/000  :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با نماینده دفتر همایش ها ، همکاری های علمی وامور بین الملل خانم حبیب نژاد به شماره

42501421 تماس حاصل فرمایید 

 

سمینار مدیریت و مهندسی ساختار مناقصات و قراردادها

موسسه بین المللی پردیس شریف

 مجری طرح:

41872000  ارتباط با مجری طرح جهت هماهنگی پرداخت شهریه
برگزار شد :تاریخ برگزاری
3/900/000  :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با نماینده دفتر همایش ها ، همکاری های علمی وامور بین الملل خانم حبیب نژاد به شماره

42501421 تماس حاصل فرمایید 

 

مدیریت نوین  گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

موسسه بین المللی پردیس شریف

مجری طرح:

41872000 :ارتباط با مجری طرح
برگزار شد :تاریخ برگزاری
3.600.000 :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با کارشناس دفتر همایش ها و همکاری های علمی و بین المللی خانم حبیب نژاد به شماره 42501421 تماس حاصل فرمایید

 

 مستندسازی تجربیات مدیران و کارکنان از دیدگاه مدیریت دانش  

(ویژه مدیران و کارشناسان خبره محترم سازمانها و دستگاههای دولتی و بخش عمومی و غیردولتی)

شرکت  پیشتازان آرتان، نیکان آریان

 مجری طرح:

09154044220 -36019801-051  :ارتباط با مجری طرح
برگزار شد :تاریخ برگزاری
3/000/000  :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با نماینده دفتر همایش ها ، همکاری های علمی وامور بین الملل آقای مسعودی به شماره

42501588 تماس حاصل فرمایید 

 

کارگاه تخصصی مدیریت دانش درصنایع بانکداری، بیمه و بورس  

شرکت مشاوران توسعه آینده

مجری طرح:

44974523-021 :ارتباط با مجری طرح
25و1397/02/26 :تاریخ برگزاری
3/000/000  :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با نماینده دفتر همایش ها ، همکاری های علمی وامور بین الملل آقای افشین بایقره به شماره

42501553 تماس حاصل فرمایید 

 

کارگاه تخصصی مدیریت دانش درمعادن وصنایع معدنی

شرکت مشاوران توسعه آینده

مجری طرح:

44974523-021 :ارتباط با مجری طرح
1397/02/19 -18 :تاریخ برگزاری
3/000/000  :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با نماینده دفتر همایش ها ، همکاری های علمی وامور بین الملل آقای افشین بایقره به شماره

42501553 تماس حاصل فرمایید 

 

مدیریت سرمایه انسانی در کلاس جهانی

گروه توسعه مدیریت راهبردی تدبیر

مجری طرح:

88505129 :ارتباط با مجری طرح
برگزار شد :تاریخ برگزاری
  :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با کارشناس دفتر همایش ها و همکاری های علمی و بین المللی آقای خرمی به شماره 42501557 تماس حاصل فرمایید

 

ORISEآشنایی با مبانی و مفاهیم برنامه ریزی  استراتژیک و مدیریت عملکرد 

 شرکت  همایش سازان پیشگام

مجری طرح:

 77426062 – 77470204   :ارتباط با مجری طرح
برگزار شد :تاریخ برگزاری
3.700.000 :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با کارشناس دفتر همایش ها و همکاری های علمی و بین المللی آقای مسعودی به شماره 42501588 تماس حاصل فرمایید

 

سلامت در نظام مالی، اداری ،حقوقی و درآمد پایدار

شرکت  پیشتازان آرتان، نیکان آریان 

مجری طرح:

 051-36110860      :ارتباط با مجری طرح
برگزار شد :تاریخ برگزاری
3.750.000 :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با کارشناس دفتر همایش ها و همکاری های علمی و بین المللی آقای حسینی به شماره 42501556-42501552 تماس حاصل فرمایید

 

تکنولوژی نوین ارتباطات در روابط عمومی ها

شرکت سازمان معین ادارات

مجری طرح:

 88915114   :ارتباط با مجری طرح
برگزار شد :تاریخ برگزاری
1.600.000 :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با کارشناس دفتر همایش ها و همکاری های علمی و بین المللی آقای مسعودی به شماره 4250188 تماس حاصل فرمایید

 

 

کارگاه تربیت مشاوران حقوقی در نظام اداری

شرکت تحقیقاتی بهینه سازان 

مجری طرح:

 88739585   :ارتباط با مجری طرح
برگزار شد :تاریخ برگزاری
4.200.000 :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با کارشناس دفتر همایش ها و همکاری های علمی و بین المللی آقای مسعودی به شماره 4250188 تماس حاصل فرمایید

 

 

کارگاه تخصصی روشهای حرفه ای درتامین درآمد حوزه های اداری مالی

شرکت پیشتازان آرتان نیکان آریان 

مجری طرح:

 051-36110860      :ارتباط با مجری طرح
برگزار شد :تاریخ برگزاری
- :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با نماینده دفتر همایش ها و همکاری های علمی و بین المللی آقای افشین بایقره به شماره 42501553 تماس حاصل فرمایید

 

مدیریت سه بعدی زمان 

شرکت مهر بنیان جهان  

مجری طرح:

 88225698  :ارتباط با مجری طرح
برگزار شد :تاریخ برگزاری

1.800.000

:هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با کارشناس دفتر همایش ها و همکاری های علمی و بین المللی آقای خرمی به شماره 42501557 تماس حاصل فرمایید

 

رویکردهای نوین در مدیریت HSE

موسسه بین المللی پردیس شریف

مجری طرح:

41872000 :ارتباط با مجری طرح
برگزار شد :تاریخ برگزاری
3.800.000 :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با کارشناس دفتر همایش ها و همکاری های علمی و بین المللی خانم حبیب نژاد به شماره 42501421 تماس حاصل فرمایید

 

(مدیریت راهبردی انرژی (با رویکرد بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف ​

موسسه بین المللی پردیس شریف

مجری طرح:

41872000 :ارتباط با مجری طرح
برگزار شد :تاریخ برگزاری
3.800.000 :هزینه ثبت نام

جهت هرگونه پاسخگویی با کارشناس دفتر همایش ها و همکاری های علمی و بین المللی خانم حبیب نژاد به شماره 42501421 تماس حاصل فرمایید