آسیب شناسی بهره ­وری نیروی انسانی سازمان­های دولتی ایران آسیب شناسی بهره ­وری نیروی انسانی سازمان­های دولتی ایران

 
کارگاه پژوهش محور"  آسیب شناسی بهره ­وری نیروی انسانی سازمان­های دولتی ایران "
(  ویژه مقامات، مدیران سیاسی و ارشد)
مقدمه :
در دنیای پس از تغییر و تحول کنونی، آشناییمدیران ارشد سازمان­ها با مسیرهایی که کشورهای پیشرفته صنعتی جهان پیموده اند الزام آور است. باور مدیران ارشد سازمان­های فعال در آن کشورها این بوده است که ظهور و سقوط ملت­ها رامی­توان با افزایش یا کاهش بهره­وری ملی پیش بینی کرد و برای افزایش بهره­وری سازمان­ها لازم است بهره­وری شغلی کارکنان در حد بهینه باشد. با این مقدمه و با علم به اهمیت مقوله بهره­وری سازمانی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، کارگاه پژوهش محوری با عنوان"آسیب شناسی بهره وری نیروی انسانی سازمان­های دولتی ایران"را به صورت Work Shop و تعاملی توسط پروفسور محمود ساعتچی برگزار می­نماید.
    هدف کارگاه:
       آشنا ساختن مدیران ارشد وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی با عوامل و موانع انسانی بهره وری شغلی کارکنان و سازمان ها و جلب توجه آنان نسبت به این واقعیت که؛ " می توان ظهور ، توانمندی ، ضعف و سقوط هر سازمان را با مشخص ساختن سطح بهره وری شغلی کارکنان آن سازمان، تعیین یا پیش بینی کرد".
شیوه و مراحل اجرای کارگاه:
  • آشنایی با مدل واره معروف به "مناباماس" و همه عوامل درون و برون سازمانی اثرگذار بر بهره وری شغلی کارکنان سازمان های دولتی و نیمه دولتی
  • آسیب­ شناسی عملی از بهره وری شغلی کارکنان سازمان تحت نظارت خود
بکارگیری راه حل­ها ،راهبردها و شیوه های نظام مند، هدف مند و بومی، جهت افزایش سطح بهره وری شغلی کارکنان و سازمان تحت نظارت.
   همچنین فراگیران با عضویت در یکی از کارگروه های شکل گرفته در کارگاه، به آسیب شناسی بهره وری شغلی کارکنان سازمان محل کار خود، خواهند پرداخت. در این کارگاه همچنین از روش های اثربخش یادگیری نظیر سخنرانی ، بحث و گفتگو در کارگروه ها  ، نقد و بررسی نتایج کارگروه ها در جمع یادگیرندگان ، بهره گیری از وسایل سمعی و بصری، خود ارزیابی و تهیه گزارش گروهی در زمینه شیوه های بهینه سازی بهره وری سازمان محل کارشان ، استفاده خواهد شد.
ویژگی های کلی شرکت کنندگان کارگاه :
  • نسبت به اهمیت نقش خود در سازمان واقف هستند و می­دانند که بخش مهمی از مسئولیت موفقیت و شکست افراد تحت نظارتشان ، بر عهده آنان است.
  • نسبت به نقش خود در سازمان متعهد هستند و بر این اساس ، خواهان رشد و بالندگی کارکنان و بهینه سازی بهره وری سازمان تحت نظارتشان می باشند.
  • می­دانند برای دستیابی به هدف های سازمان محل کارشان، ابتدا باید بهره وری شغلی خود، افراد و سازمان تحت نظارتشان را به حد بهینه برسانند.
 مدت زمان کارگاه :8 ساعت
 مخاطبین کارگاه: کلیه مدیران سیاسی و مدیران ارشد و مقامات
 

 

شهریه شرکت در کارگاه:  4/850/000 ریال  

       ظرفیت کارگاه :  حداکثر 20نفر  

       شماره های تماس: 18 الی 42501415