استانداردهای حسابداری بخش عمومی- پیشرفته استانداردهای حسابداری بخش عمومی- پیشرفته

 

 
استانداردهای حسابداری بخش عمومی (حسابداری تعهدی)
 
پیشرفته
 
 
هدف کارگاه:
 
پیاده سازی و عملیاتی نمودن استانداردهای حسابداری بخش عمومی و ارتقا مهارت شرکت کنندگان در بکارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی از طریق ارائه مثال و حل کیسهای کاربردی به صورت Workshop
 
 
محتوای کارگاه:
1)      مفاهیم نظری گزارشگری مالی
  •  اهداف گزارشگری مالی
  • واحد گزارشگر
  • عناصر صورتهای مالی
  • ویژگیهای کیفی اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی با مقاصد عمومی
2)      تسلط بر استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 1: نحوه ارائه صورتهای مالی
3)      تسلط بر استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2: نحوه ارائه اطلاعات بودجه‌ای در صورتهای مالی
4)      تسلط بر استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 3: درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات)
5)      تسلط بر استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 4: درآمدهای حاصل از عملیات مبادله‌ای
6)      تسلط بر استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 5: داراييهاي ثابت مشهود
7)      تسلط بر استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 6: موجودیها
 
این کارگاه به صورت Work Shop برگزار می گردد و موضوعات با استفاده از فضاي تعاملي و کارگاه آموزشي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 
 
 
 مدت زمان کارگاه :  24 ساعت ( 3 روز )
 
 مخاطبین کارگاه:کلیه مدیران و کارشناسان مالی، بودجه، و رسیدگی (حسابرسی)
 
 شهریه شرکت در کارگاه: 4.850.000 ریال  
 ظرفیت کارگاه :   حداکثر 20 نفر 
 شماره های تماس:   18 الی 42501415