فراخوان شناسايي منابع آموزشي فراخوان شناسايي منابع آموزشي

 

نظام آموزش کارمندان دولت و اصلاحیه آن
بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 1390/01/30 بخشنامه شماره 200/18819 مورخ 1392/11/14
فهرست عناوین و طرح درس‌ها
مدیران شغلی (مشترک اداری) فرهنگی و عمومی توجیهی
- تربیت مدیر (سطح پایه)
تربیت مدیر (سطح میانی)
تربیت مدیر (سطح ارشد)
حین انتصاب (سطح پایه)
- حین انتصاب (سطح میانی)
- حین انتصاب (سطح ارشد)
- حین انتصاب (سیاسی)

- حسابدار، ذیحساب، حسابرس (کد 10)
- کارشناس و کاردان امور اداری (کد 11)
- کارشناس و کاردان روابط عمومی (کد 12)
- مسئول گزینش (کد 13)
- کارشناس و کاردان حقوقی (کد 14)
- بازرس (کد 15)
- کارگزین (کد 16)
- کتابدار (کد 17)
- آمار موضوعی (کد 18)
- رئیس دفتر،مسئول دفتر،منشی (کد 19)
مسئول خدمات اداری (کد 20)
مدیر امور اداری و مالی (کد21)
-  مسئول خدمات مالی (کد22)
-  کارشناس و کاردان برنامه و بودجه (کد 23)

- توانمندی‌های  اداری
- فناوری اطلاعات
- فرهنگی و اجتماعی
- فرهنگی و اجتماعی
- تکمیلی عمومی
- آموزش خانواده
- سایر
توجیهی