نشست ها و سمینار تخصصی نشست ها و سمینار تخصصی

 

عنوان نشست دریافت فایل
آینده نگاری ملی ایران

-

ظهور مدل جدید کسب و کار در شرایط پسا تحریم

 Presentation.pdf

پیامدهای انتخابات اسفند ۱۳۹۴ برای اقتصاد ایران 

 Presentation.ppt