نشست ها و سمینار تخصصی نشست ها و سمینار تخصصی

 

 

نشست تجارب مدیران حضوری

توضیحات

ساعت

تاریخ شروع

عنوان پروژه

شنبه

10-12

31/03/1399

نشست 1

شنبه

10-12

14/04/1399

نشست 2

شنبه

10-12

28/04/1399

نشست 3

شنبه

10-12

11/05/1399

نشست 4

شنبه

10-12

25/05/1399

نشست5

شنبه

10-12

15/06/1399

نشست6

شنبه

10-12

29/06/1399

نشست7

شنبه

10-12

12/07/1399

نشست8

شنبه

10-12

10/08/1399

نشست9

شنبه

10-12

24/08/1399

نشست10

شنبه

10-12

08/09/1399

نشست11

شنبه

10-12

22/09/1399

نشست12

شنبه

10-12

06/10/1399

نشست13

شنبه

10-12

20/10/1399

نشست14

شنبه

10-12

04/11/1399

نشست15

شنبه

10-12

18/11/1399

نشست16

شنبه

10-12

02/12/1399

نشست17

شنبه

10-12

16/12/1399

نشست18

 

نشست های تخصصی بصورت غیر حضوری

توضیحات

ساعت

تاریخ شروع

عنوان پروژه

چهارشنبه ها

09-11

10/02/1399

31/2/1399

سلسله نشست رویکرد سازمان ها در مواجهه با شیوع بیماری های نوظهور(2 عنوان)

چهارشنبه

دوشنبه ها

09-11

21/03/1399

09/04/1399

23/04/1399

06/05/1399

سلسله نشستهای دورکاری

( سلسه نشست 4 عنوان)

دوشنبه ها

09-11

27/05/1399

17/06/1399

31/06/1399

14/07/1399

 سلسله نشستهای مدیریت بحران

 ( سلسه نشست 4 عنوان)

دوشنبه

09-11

19/08/1399

  نشست مربی­گری

دوشنبه ها

09-11

10/09/1399

24/09/1399

08/10/1399

22/10/1399

سلسه نشستهای تاب آوری درنظام اداری( سلسله نشست 4 عنوان)

دوشنبه

09-11

06/11/1399

چگونگی توسعه فضای کسب و کار

دوشنبه

09-11

20/11/1399

فرهنگ کار جمعی و اخلاق حرفه ای

دوشنبه

09-11

12/12/1399

خلق ارزش و ثروت آفرینی

 

 

برگزاری نشست های تخصصی با همکاری علمی و بین المللی با دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی بصورت حضوری

 توضیحات

ساعت

تاریخ شروع

عنوان پروژه

چهارشنبه ها

30/08الی30/12

25/04/1399

08/05/1399

22/05/1399

05/06/1399

سلسله نشستهای دورکاری( سلسه نشست4عنوان)

چهارشنبه ها

30/08الی30/12

19/06/1399

02/07/1399

23/07/1399
07/08/1399

سلسله نشستهای مدیریت بحران

 ( سلسه نشست 4عنوان)

چهارشنبه ها

30/08الی30/12

21/08/1399

05/09/1399

19/09/1399

30/10/1399

سلسه نشستهای تاب آوری درنظام اداری

( سلسله نشست 4 عنوان) 

چهارشنبه ها

30/08الی30/12

17/10/1399

 نشست مربی گری

چهارشنبه ها

30/08الی30/12

15/11/1399

29/11/1399

سلسله نشستهای فرهنگ سازمانی(2 عنوان)

چهارشنبه ها

30/08الی30/12

13/12/1399

چگونگی توسعه فضای کسب و کار