دفتر همایش ها و همکاریهای علمی و امور بین الملل دفتر همایش ها و همکاریهای علمی و امور بین الملل

شرح وظایف دفتر:
-    شناسایی و برقراری ارتباط با مراکز علمی، سازمان ها و مجامع داخلی و خرجی مرتبط  با فعالیتهای مرکز
-    برنامه ریزی جهت عضویت مرکز در مجامع و سازمان های بین المللی مرتبط با فعالیتهای مرکز
-    جلب همکاری سازمان ها و مجامع بین المللی مرتبط با فعالیتهای مرکز در اجرای پروهشهای مشترک علمی تخصصی 
-    توسعه همکاری های متقابل با دانشگاه ها، موسسات علمی و حوزه های علمیه در داخل و خارج کشور
-    فراهم نمودن زمینه های ارتباطی مناسب جهت تبادل اطلاعات واحدهای ذی ربط با موسسات داخلی و خارجی 
-    شناسایی اندیشمندان، صاحبنظران و موسسات پژوهشی داخلی و خارجی مرتبط با موضوعات خاص و دعوت از آن ها جهت همکاری با مرکز
-    تعیین اولویت های موضوعی از مسائل و مشکلات مبتلا در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی جهت تدوین برنامه همایش های تخصصی
-    شناسایی و دعوت از گروه های هدف، موسسات و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج، جهت شرکت در همایش های ملی و بین المللی حسب موضوع
-    شناسایی و جمع آوری منابع اطلاعات علمی مربوط به موضوع و محتوای همایش های تخصصی
-    پیش بینی امکانات و تمهید مقدمات جهت برگزاری همایش های ملی و بین المللی
-    طراحی و اجرای همایش های تخصصی ملی و بین المللی، به منظور افزایش ظرفیت های معرفتی، علمی و روش شناختی و پاسخگویی به نیازهای اداره امور عمومی
-    همکاری با دفتر برنامه ریزی آموزشی جهت طراحی سمینارهای آموزشی
-    تدوین مجموعه مقالات و نتایج حاصل از همایش های برگزار شده در مرکز و آماده کردن برای چاپ 
-    مستندسازی، حفظ و نگهداری سوابق و مستندات مربوط به همایش ها
-    نظرسنجی از شرکت کنندگان به منظور استفاده از نتایج آن در بهبود کیفیت همایش های آتی
-    طراحی و اجرای سمینارهای آموزشی مبتنی بر نتایج پژوهش های انجام شده در مرکز برای مدیران نظام
-    همکاری با مدیریت آموزش های حرفه ای و تخصصی جهت صدور گواهینامه برای شرکت کنندگان همایش های تخصصی
-    طراحی روش های بومی برای اجرای سمینارها، منطبق با نیازهای جامعه مدیران کشور
-    تهیه گزارش های عملکرد برناممه ای ماهانه و ارسال آن به واحد ذی ربط
-    تهیه و ارائه گزارش های مورد نیاز مرکز به صورت ادواری و موردی 
-    انجام سایر امور محوله مرتبط با وظایف دفتر 

مشخصات و شماره تماس مدیرکل دفتر و روسای گروه  ها و کارشناسان دفتر:

ردیف

نام و نام خانوادگی

جایگاه سازمانی

شماره تماس

1

محبوبه شعاعی

سرپرست دفتر

42501551

2

افسانه عباسیان 

رئیس گروه سمینارها و همایش های تخصصی

42501522

3

افشین بایقره

رئیس گروه همکاریهای علمی و امور بین الملل

42501524

4 مجید کاشانی مقدم  کارشناس 42501875
 
5 مریم موسوی مجد مسئول دفتر 42501552