دفتر پژوهش های کاربردی دفتر پژوهش های کاربردی

محور فعالیت های دفتر پژوهش هاي کاربردي:

- تبيين چشم اندازها, چالش ها و اولويت هاي پژوهشي براي تدوين برنامه هاي توسعه سرمايه انسانی، فرهنگی، اقتصادي، اجتماعي و فناوری كشور

- نياز سنجي و تجزيه و تحليل مباحث كلان نظام توسعه سرمايه انسانی كشور به منظور تعيين مقولات و موضوعات مورد نياز پژوهشي در چارچوب ماموريت هاي مرکز

- فراتحليل و آسيب شناسی آموزش و پژوهش کشور در حوزه مديريت دولتی

- تدوين برنامه هاي سالانه پژوهشي بر اساس سياست ها و خط مشي هاي ابلاغي

- تدوين دستورالعمل ها، ضوابط و معيار هاي اجرايي و ارزيابي پروژه هاي پژوهشي 

- ضابطه گزاري و تعيين معيارهاي بررسي صلاحيت علمي مجريان طرح هاي پژوهشي مرکز

- تهيه و تدوين نظام ها و فرايند هاي اجرايي پيشبرد فعاليت هاي پژوهشي

- نظارت و گزارش گيري از روند اجرا و پيشرفت فعاليت هاي پژوهشي براساس برنامه هاي مصوب

- انجام امور دبير خانه اي شوراي پژوهشي

- نظام دهي و هدايت كليه فعاليت هاي پژوهشي مرکز براساس سياست ها، خط مشي ها و برنامه هاي مصوب

- ارزيابي سالانه عملكرد پژوهشي مرکز و ارائه گزارش هاي تحليلي

- ايجاد و به روز نگهداشتن بانك هاي اطلاعاتي پژوهشي مورد نياز از طريق تعامل با پايگاه هاي اطلاعاتي داخلي و خارجي

- برنامه ريزي سالانه جهت انجام پروژه هاي پژوهشي براساس اولويت هاي تعيين شده

- انجام مطالعات و بررسي هاي جامع و گسترده جهت تعيين وضعيت و جايگاه كشور در عرصه تحولات و تعاملات جهاني ناشي از رويدادها و وقايع بين المللي در بعد منابع انسانی

- انجام مطالعات و تحقيقات زير ساختي و كاربردي به منظور تعيين و تبيين فرصت ها و تهديدهاي ملي و فرامنطقه‌اي در قالب الگوهاي استراتژيك و راهبردهاي عملي

- همكاري مستمر با مراجع ذي صلاح براي تدوين برنامه هاي توسعه با استفاده از راهبردها و راهكارهاي نوين مبتني بر تحقيقات بعمل آمده

- برنامه ريزي و انجام پژوهش هاي بنيادي و كاربردي مورد نياز معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

- انجام مطالعات کاربردي در خصوص قانون خدمات کشوري، برنامه اجرايي آموزش و مفاد آن، ارزيابي و   رصد کردن چالش هاي موجود آن در قالب شوراهای تخصصی مرتبط

- انجام مطالعات کاربردي و تطبيقي در حوزه مباحث مديريت و منابع انساني کشورهاي توسعه يافته با محوريت فصول قانون مديريت خدمات کشوري و آيين نامه اجرايي مربوطه

- انجام مطالعات لازم طراحي نظام اداري مطلوب، با توجه به اسناد بالا دستي و بويژه سياست هاي کلي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، با مشارکت ساير دستگاه ها و انديشمندان دانشگاهي

- انجام پژوهش به منظور شناسايي عوامل و عناصر موثر در سير تحولات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و... كشور

- بررسي و تحليل تحولات و رويدادهاي ملي و فراملي تاثيرگذار در روند يكپارچگي و انسجام كشور

- انجام پژوهش به منظور شناسايي پتانسيل ها و زمينه هاي فعاليت در عرصه هاي بين المللي براي همكاريهاي متقابل

- انجام مطالعات تطبيقي در خصوص كشورهاي پيشرو و منتخب جهاني در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي ... به منظور شناخت مولفه هاي موفقيت آن كشورها

- اخذ نتايج و دستاوردهاي طرح هاي پژوهشي و طرح آن در شوراي پژوهشي جهت انطباق با اهداف پيش بيني شده و تاييد صحت انجام كار 

- برنامه ريزي به منظور انتشار و كاربري نتايج حاصل از پژوهش هاي انجام شده توسط مرکز

- تهيه و تنظيم قراردادهاي پژوهشي

- احصاء و اعلام نيازهاي خدماتي و اقلام تجهيزاتي و مصرفي مورد نياز گروه هاي پژوهشي به مبادي ذي ربط

- پيگيري و هماهنگي جهت تامين، ارائه خدمات و اقلام مورد نياز گروه هاي پژوهشي

- جمع آوري و ارائه گزارش هاي عملكردي گروه هاي پژوهشي و هماهنگي در خصوص پرداخت هاي مرتبط با حق الزحمه اعضاي گروه هاي پژوهشي از طريق مبادي ذي ربط

- تهيه گزارش هاي عملكرد برنامه اي ماهانه و ارسال آن به واحد ذي ربط

- تهيه و ارائه گزارش هاي مورد نياز مرکز به صورت ادواري و موردي

- انجام ساير امور محوله مرتبط با وظايف دفتر

همکاران دفتر:

همکاران دفتر پژوهش هاي کاربردي

سرپرست دفتر پژوهش های کاربردی

 رضا نایبی

رییس گروه هماهنگي امور پژوهشي

 مجتبی معرفتی

کارشناس پژوهش

دکتر علی مهدی
 

شماره تماس با دفتر پژوهش های کاربردی

تلفن: 42501412

نمابر:42501410