منابع و محتوای آموزشی منابع و محتوای آموزشی

ردیف

عنوان دوره

ساعت

نوع دوره

محتوای آموزشی

مدیران

1

ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلام

4

حین سطوح

دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش، ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلام، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1389

2

اصول و فنون مذاکره بین‌المللی

6

حین سیاسی

معاونت آموزشی، دستنامه اصول و فنون مذاکره بین‌المللی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1395

3

انسان‌شناسی

16

قبل پایه

مرکز سیستان و بلوچستان، درسنامه انسان‌شناسی، 1396

4

انگیزش در کار

8

حین پایه

معاونت آموزشی، دستنامه انگیزش در کار، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1395

5

آشنایی با اندیشه‌های سیاسی و مدیریتی امام خمینی (ره)

10

قبل پایه

مرکز لرستان، درسنامه آشنایی با اندیشه‌های سیاسی و مدیریتی امام خمینی (ره)، 1396

6

آشنایی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و راهکارهای سازمانی ـ مدیریتی تحقق آن

8

حین میانی و ارشد

دفتر برنامه‌ ریزی و توسعه آموزش، آشنایی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و راهکارهای سازمانی ـ مدیریتی تحقق آن، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1392

7

آشنایی با قانون برگزاری مناقصات

6

حین پایه و میانی

امور توسعه منابع انسانی، آشنایی با قانون برگزاری مناقصات، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، 1389

8

آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کل کشور

4

حین میانی و ارشد

امور توسعه منابع انسانی، آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کل کشور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، 1389 (ویرایش 1393)

9

آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن

6

حین پایه و میانی

امور توسعه منابع انسانی، آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، 1389

10

آشنایی با قانون مجازات اسلامی ـ فصل تعدیات مأموران دولتی

4

حین سطوح

امور توسعه منابع انسانی، آشنایی با قانون مجازات اسلامی ـ فصل تعدیات مأموران دولتی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، 1389

 

11

آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری

12

حین پایه

1. دفتر تدوین و نشر منابع علمی و آموزشی، قانون مدیریت خدمات کشوری، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1389

2. امور مجلس و استان‌ها معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، مجموعه کامل قانون مدیریت خدمات کشوری با الحاقات، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1390

3. صدري نوش‌آبادی، سیدصدرالدین،  شرحي بر قانون مديريت خدمات کشوري، شورا، 1389

4. طباطبایی، سیداحمد، تبیین قانون مدیریت خدمات کشوری، دانش نوین، 1391

8

حین میانی و ارشد

12

آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور

6

حین پایه و میانی

1. امور توسعه منابع انسانی، آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، 1389

2. محسنی، عباس، آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1392

3. مرکز تحقیقات و برنامه‌ریزی، آشنایی با قوانین و مقررات ویژه مدیران، ذیحسابان و کارشناسان مالی دستگاه‌های اجرایی، دیوان محاسبات کشور، 1388

13

آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی

4

حین پایه

امور توسعه منابع انسانی، آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، 1389

14

آینده‌ پژوهی

6

حین ارشد

دفتر مطالعات و پژوهش‌های اداری، آشنایی با مبانی آینده‌پژوهی، مرکز آموزش مدیریت دولتی

15

بخش دولتی و توسعه اقتصادی

6

حین سیاسی

مرکز گلستان، درسنامه بخش دولتی و توسعه اقتصادی، 1396

16

برنامه‌ ریزی عملیاتی در دستگاه‌های دولتی (تمرکز بر فرایندها)

12

حین میانی

باقریان، محمد، مفاهیم و چارچوب مدیریت راهبردی با نگرش بومی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1379.

17

برنامه ‌ریزی عملیاتی در دستگاه‌های دولتی (تمرکز بر وظایف)

12

حین پایه

1. زاهدی، سیدمحمد، برنامه‌ریزی در دستگاه‌های دولتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1385

2. معاونت آموزشی، دستنامه برنامه‌ریزی عملیاتی در دستگاه‌های دولتی (تمرکز بر وظایف)، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1395

18

بهره ‌وری نیروی انسانی

6

قبل میانی

معاونت آموزشی، دستنامه بهره‌ وری نیروی انسانی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1395

19

بهسازی سازمانی

6

حین ارشد

معاونت آموزشی، دستنامه بهسازی سازمانی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1395

20

پژوهش‌های سازمانی

12

حین میانی

معاونت آموزشی، دستنامه پژوهش‌های سازمانی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1395

21

پویایی سازمانی و فردی (بهره‌وری)

6

حین میانی

معاونت آموزشی، دستنامه پویایی سازمانی و فردی (بهره‌ وری)، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1395

22

تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تأکید بر مهندسی فرهنگی

4

حین سطوح

1. نقشه مهندسي فرهنگي کشور، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 1392

2. نظام‌نامه پيوست فرهنگي طرح‌هاي مهم و کلان کشور، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 1392

23

تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی

2

حین سطوح

آشنايي با منشور توسعه فرهنگ قرآني، دبيرخانه شوراي توسعه فرهنگ قرآني

24

تکنیک‌ها و فنون بهبود سیستم‌ها و روش‌ها

12

حین پایه

داشگرزاده، خدابخش، بهبود روش‌ها و حیطه عملکرد آن، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1385

25

تکنیک‌های مدیریت راهبردی

6

حین سیاسی

معاونت آموزشی، دستنامه تکنیک‌های مدیریت راهبردی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1395

26

تیم‌ سازی و شیوه کار گروهی

6

قبل پایه

معاونت آموزشی، دستنامه تیم‌سازی و شیوه کار گروهی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1395

27

جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه‌های مقابله با آن

6

حین سطوح

تهدیدات نرم و جمهوری اسلامی ایران، مجموعه متون آموزشي طرح ضيافت انديشه، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، 1389

28

حقوق اداری (سازمان‌های اداری و اجرایی کشور)

12

قبل پایه

طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری (کلیات + باب اول + فصل اول باب چهارم)، سمت، 1393

29

حقوق اداری (سازمان‌های اداری و استخدام دولتی)

8

قبل میانی

طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری (باب دوم + باب پنجم + باب ششم)، سمت، 1393

30

حقوق اداری (قراردادهای اداری)

8

قبل ارشد

طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری (مبحث دوم فصل سوم باب چهارم)، سمت، 1393

31

حکمت اصول سیاسی اسلام

20

حین سیاسی

دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش، تلخیص کتاب حکمت اصول سیاسی اسلام (تألیف محمدتقی جعفری)، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1388

32

خلاقیت و نوآوری (سازمانی)

6

حین میانی

معاونت آموزشی، دستنامه خلاقیت و نوآوری (سازمانی)، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1395

33

خلاقیت و نوآوری (فردی)

6

حین پایه

مرکز اصفهان، درسنامه خلاقیت و نوآوری (فردی)، 1396

34

راهبرد علوی دولت اسلامی

16

قبل ارشد

جزوه آقای کعبی

35

راهبردهای فرهنگی امام راحل (قدس‌سره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

4

حین سطوح

1. راهبردهاي فرهنگي مقام معظم رهبري، مرکز توسعه و ترويج فعاليت‌هاي قرآني

2. اسلامي­ مقدم، کبري، ديدگاه­هاي فرهنگي امام خميني (از صحيفه نور)، اداره کل مراکز و روابط فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ذکر، 1374

36

روابط کار

6

حین پایه

معاونت آموزشی، دستنامه روابط کار، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1395

37

رویکردهای نوین مدیریت دولتی

6

قبل میانی

رهنورد، فرج‌ا…، مدیریت دولتی نوین، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1385

38

رهبری تحول در سازمان‌ها

9

حین میانی

مرکز اصفهان، درسنامه رهبری تحول در سازمان‌ها، 1396

39

سازماندهی

6

حین پایه

رضائیان، علی، مبانی سازمان و مدیریت (بخش سوم ـ فصل‌های 7 تا 9)، سمت، 1393

40

طراحی ساختارهای سازمانی

8

حین میانی

پورعزت، علی‌اصغر و طاهری عطار، غزاله، سازماندهی و طراحی ساختار (فصل‌های 3 و 6 تا 9)، سمت، 1392

41

فرایند و فنون تصمیم‌گیری (سازمانی)

9

حین میانی

معاونت آموزشی، دستنامه فرایند و فنون تصمیم‌گیری (سازمانی)، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1395

42

فرهنگ و اخلاق سازمانی

16

قبل میانی

معاونت آموزشی، دستنامه فرهنگ و اخلاق سازمانی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1395

43

فنون اداره جلسات

6

قبل پایه

پیروز، احمد، فنون اداره جلسات، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1386

44

کارآفرینی سازمانی

6

حین ارشد

معاونت آموزشی، دستنامه کارآفرینی سازمانی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1395

45

کاربرد آمار در مدیریت

 

حین پایه

1. دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش، مبانی آمار و کاربرد آن در گزارش‌های اداری، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1389

2. دلاور، علی، احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی (فصل‌های 1 تا 4 و 7)، رشد، 1393

46

کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت

9

حین پایه

جهانگیری، علی، کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1386

47

کیفیت زندگی کاری

6

حین پایه

معاونت آموزشی، دستنامه کیفیت زندگی کاری، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1395

48

مبانی خط‌مشی‌گذاری (تدوین و صورت‌بندی)

12

حین میانی

الوانی، سیدمهدی، شریف‌زاده، فتاح، فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی (فصل‌های 1 تا 4)، دانشگاه علامه طباطبایی، 1394

49

مبانی، ابعاد و محورهای سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه

6

حین سیاسی

معاونت آموزشی، دستنامه مبانی، ابعاد و محورهای سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1395

50

مدل‌های تعالی سازمانی در دولت و بخش عمومی

6

حین میانی

معاونت آموزشی، دستنامه مدل‌های تعالی سازمانی در دولت و بخش عمومی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1395

51

مدیریت ارتباطات سازمانی

8

قبل میانی

معاونت آموزشی، دستنامه مدیریت ارتباطات سازمانی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1395

52

مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان)

6

حین پایه

معاونت آموزشی، دستنامه مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان)، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1395

53

مدیریت اسلامی با موضوع آئین مدیریت

20

حین سطوح

دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش، مجموعه گفتارهای آموزشی و فرهنگی آئین مدیریت، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1390

54

مدیریت اسلامی با موضوع شمیم عدالت

20

حین سطوح

1. دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش، مجموعه گفتارهای آموزشی و فرهنگی شمیم عدالت، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1390

2. فروزنده دهکردی، لطف‌ا…، شمیم عدالت، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1391

55

مدیریت بحران

6

حین سیاسی

معاونت آموزشی، دستنامه مدیریت بحران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1395

56

مدیریت بودجه در بخش عمومی و رویکردهای نوین آن

12

قبل میانی

عباسی، ابراهیم، مدیریت بودجه در بخش عمومی و رویکردهای نوین آن، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1387

57

مدیریت تعارض و فنون مذاکره

8

قبل پایه

مهدوی‌راد، نعمت، مدیریت تعارض و فنون مذاکره، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1392

58

مدیریت دانش و دانشگران

8

قبل ارشد

معاونت آموزشی، دستنامه مدیریت دانش و دانشگران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1395

59

مدیریت در قرآن (1)

16

قبل پایه

معاونت آموزشی، دستنامه مدیریت در قرآن (1)، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1395

60

مدیریت در نهج‌البلاغه (1)

20

قبل پایه

مرکز خوزستان، درسنامه مدیریت در نهج‌البلاغه (1)، 1396

61

مدیریت ساختارهای سازمانی

6

حین سطوح

میرحسینی زواره، سیدمهدی، مدیریت ساختارهای سازمانی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1392

62

مدیریت سازمان‌های غیردولتی

6

حین ارشد

معاونت آموزشی، دستنامه مدیریت سازمان‌های غیردولتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1395

63

مدیریت سازمان‌های کارآفرین

6

حین ارشد

1. معاونت آموزشی، دستنامه مدیریت سازمان‌های کارآفرین، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1395

2. صمدآقايي، جلیل، سازمان‌هاي کارآفرين، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، 1388

64

مدیریت عملکرد

12

قبل میانی

معاونت آموزشی، دستنامه مدیریت عملکرد، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1395

65

مدیریت فرهنگ سازمانی

6

قبل ارشد

1. معاونت آموزشی، دستنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1395

2. مرکز سمنان، درسنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، 1396

66

مدیریت مذاکرات سازمانی

8

قبل ارشد

مهدوی‌راد، نعمت، مدیریت مذاکرات سازمانی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1392

67

مدیریت مشارکتی با تأکید بر نظام پیشنهادها

4

حین میانی

مرکز خوزستان، درسنامه مدیریت مشارکتی با تأکید بر نظام پیشنهادها، 1396

68

مدیریت منابع (مالی، انسانی و …)

16

قبل پایه

معاونت آموزشی، دستنامه مدیریت منابع (مالی، انسانی و …)، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1395

69

مدیریت و مهندسی ارزش

6

حین میانی

منوریان، عباس، مدیریت و مهندسی ارزش، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1386

70

مفهوم ‌شناسی فرهنگ و مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی با تأکید بر آموزه‌های دینی

4

حین سطوح

امور توسعه منابع انسانی، مفهوم‌شناسی فرهنگ و مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی با تأکید بر آموزه‌های دینی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، 1389

71

مهدویت و فرهنگ انتظار (انقلاب اسلامی و فرهنگ مهدویت)

4

حین سطوح

شفیعی سروستانی، اسماعیل، درآمدی بر استراتژی انتظار (جلد 1 تا 3)، تهران، موعود عصر (عج)، 1389

72

نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی

8

حین سطوح

دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش، نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1389

73

نظام سیاسی اسلام برمبنای ولایت فقیه

4

حین سطوح

مباني نظام سياسي اسلام، مجموعه متون آموزشي طرح ضيافت انديشه، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، 1389

74

نظام مدیریت اسلامی

6

حین سطوح

قوامي، سيدصمصام‌الدين، مديريت از منظر کتاب و سنت، دبيرخانه مجلس خبرگان، 1386

75

نقشه راه اصلاح نظام اداری

4

حین سطوح

1- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، نقشه راه اصلاح نظام اداری، 1392

2- معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، برنامه جامع اصلاح نظام اداری-‌ دوره دوم، 1397 الی 1399

شغلی ـ مشترک اداری

1

ارتباطات سازمانی

12

27/11-28/16-8/19-10/20-12/21

دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش، ارتباط مؤثر و مهارت‌های ارتباطی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1389

2

ارزیابی کار و زمان

30

20/11-20/16

عبدی، منصوره، ارزیابی کار و زمان، دانشگاه پیام نور

3

اصول گزارش‌نويسي در روابط عمومی

12

18/12

1. سیدمحسنی، شهاب، گزارش‌نویسی برای روابط عمومی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380

2. کاظم‌پور، زهرا و همکاران، مقدمه‌ای بر روابط عمومی (فصل 5)

4

اصول نظارت و کنترل

12

6/15

دانشور، غلامرضا، اصول نظارت و کنترل، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

5

اصول و مبانی ارتباط جمعی

24

21/12

آذری، غلامرضا، مقدمه‌ای بر: اصول و مبانی ارتباطات (انسانی ـ جمعی)، اداره‌کل آموزش سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا.، 1384

6

اصول و مبانی برنامه‌ریزی نیروی انسانی

24

12/11-12/16-13/21

ال.دولان، شیمون و اس.شولر، رندال، مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی (فصل‌های 3، 5 و 6)، ترجمه: محمد صائبی و محمدعلی طوسی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1392

7

اصول و مباني نظری ارتقاي سلامت اداری و مبارزه با فساد

8

024-94

1. عباس‌زادگان، سیدمحمد، فساد اداری، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1389

2. دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش، ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1393

8

اصول و مبانی نظری تشکیلات و سازماندهی

12

6/13

رضائیان، علی، مبانی سازمان و مدیریت (بخش سوم ـ فصل‌های 7 تا 9)، سمت، 1393

9

اصول و مفاهیم سازماندهی

20

4/11-4/16-11/21

رضائیان، علی، مبانی سازمان و مدیریت (بخش سوم ـ فصل‌های 7 تا 9)، سمت، 1393

10

آشنایی با تشکیلات دولت ج.ا.ا.

8

13/19

دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش، آشنايي با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران و سند چشم‌انداز، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1391

11

آشنایی با طرح طبقه‌بندی مشاغل، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن

34

16/11-16/16

مدیریت آموزش و برنامه‌ریزی شرکت خدمات اداری شهر، آشنایی با طرح طبقه‌بندی مشاغل و آیین‌نامه‌های اجرایی، 1396

12

آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن

12

1/10-1/15-28/21-1/22-20/23

دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش، آشنايي با قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1396

13

آشنایی با قانون محاسبات عمومی

20

7/10-7/15-19/21-5/22-19/23

دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش، آشنايي با قانون محاسبات عمومی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1394

14

آشنایی با قوانين و مقررات ناظر بر ارتقاي سلامت اداری و مبارزه با فساد

10

025-94

اداره‌کل حقوقی و امور مجلس، قوانین و مقررات سلامت اداری و مقابله با فساد، سازمان ملی استاندارد ایران، 1394

15

آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت

6

19/11-19/16

7/13 (4 ساعت)

فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری و آئین‌نامه اجرایی آن/ مجموعه بخشنامه‌های مرتبط (30/01/1390، 04/12/1390، 15/12/1390، 14/11/1392، 05/09/1393 و 14/05/1394)

16

آمار کاربردی

30

2/18-22/22-11/23

1. دلاور، علی، احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی (فصل‌های 1 تا 4 و 7 تا 8)، رشد، 1393

2. دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش، مبانی آمار و کاربرد آن در گزارش‌های اداری، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1389

17

آموزش الکترونیکی

20

018-94

1. پهلوان‌زاده، مصطفی، آموزش الکترونیکی

2. احمدی، حسین، آموزش الکترونیکی، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، 1383

18

آيين نگارش حقوقی

8

42/14

1. واحد تهیه و تدوین متون آموزشی، آیین نگارش آراء قضایی، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1381

2. کشاورز، بهمن، آیین نگارش حقوقی و کلیات عملی علم حقوق، جنگل/ کشاورز، 1395

19

آيين نگارش مكاتبات اداري

12

26/11-12/13-27/16-1/19

امینی، سیدکاظم، آيين نگارش مكاتبات اداري، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1393

20

برنامه‌ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان

20

23/11-24/16

مرکز لرستان، درسنامه برنامه‌ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان، 1396

21

برنامه‌ریزی استراتژیک در روابط عمومی

30

16/12

مرکز لرستان، درسنامه برنامه‌ریزی استراتژیک در روابط عمومی، 1396

22

بودجه‌ریزی عملیاتی

12

38/10-4/21-29/22-1/23

دفتر مطالعات و پژوهش‌های اداری، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام‌شده، مرکز آموزش مدیریت دولتی

23

تجزیه و تحلیل اداری

20

22/11-22/16

داشگرزاده، خدابخش، بهبود روش‌ها و حیطه عملکرد آن، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1385

24

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

12

2/22

1. مرکز خوزستان، درسنامه تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، 1396

2. تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

25

تندخوانی و تندنویسی

8

46/13

دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش، تندخوانی، چکیده‌نویسی و نمایه‌سازی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1389

26

تنظیم قراردادها

8

41/10-27/15-15/21-32/22

کشاورز، بهمن، آیین تنظیم قراردادها، کشاورز، 1395

27

چگونگی تدوین طرح‌های پژوهش

8

14/18

مرکز گلستان، درسنامه چگونگی تدوین طرح‌های پژوهش، 1396

28

حسابداری بخش عمومی

16

09-94

برزوزاده، حسین، نظام حسابداری بخش عمومی، وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ راه ثریا، 1393

29

حسابداری مالیاتی

24

15/10-14/22-7/23

احمدی، محمدرمضان، حسابداری مالیاتی، دانشگاه پیام نور، 1392

30

حسابداری مدیریت استراتژیک

16

35/10-26/21-27/22-17/23

1. معاونت آموزشی، دستنامه حسابداری مدیریت استراتژیک، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1395

2. نمازی، محمد، حسابداری مدیریت استراتژیک؛ از تئوری تا عمل (جلد 1 و 2)، سمت، 1394

31

حسابرسی مالیاتی

34

13/10-11/22

مرکز گلستان، درسنامه حسابرسی مالیاتی، 1396

32

حقوق اداری

12

02-94

طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، سمت، 1393

33

حقوق پیمان

16

07-94

بررسی مسائل حقوقی تعلیق، انحلال و بطلان پیمان

34

خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولان دفاتر و منشی‌ها

8

11/19

1. امیرشاهی، منوچهر، اصول و فنون اداره حوزه مدیریت (کلیات+فصل اول)، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1388

2. رضوی، سیدیوسف، مدیریاری حرفه‌ای (بخش‌های 1 تا 3)، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1396

35

خلاصه‌سازي مکاتبات و نوشته ­هاي اداري

12

11/11-11/16-7/19-3/20

امینی، سیدکاظم، خلاصه‌سازي مکاتبات و نوشته­هاي اداري، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1391

36

رضایت شغلی و چگونگی اندازه‌گیری آن

12

14/11-8/13-14/16

هومن، حیدرعلی، تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی (تا صفحه 121)، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1381

37

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (1)

8

16/14

دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش، قانون و سیاست‌های اصل 44 با تأکید بر ظرفیت‌ها، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1389

38

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (2)

8

17/14

39

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (3)

8

18/14

40

سیستم‌ها و روش‌ها

32

13/11-13/16

1. زاهدی، شمس‌السادات، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌ها (فصل‌های 1 (سیستم و نگرش سیستمی)، 2 (تجزیه و تحلیل سیستم)، 3 (فرایند تجزیه و تحلیل سیستم)، 5 (فنون تجزیه و تحلیل سیستم‌ها) و 10 (بررسی فنون یا روش‌های کمی))، دانشگاه علامه طباطبایی، 1394

2. داشگرزاده، خدابخش، بهبود روش‌ها و حیطه عملکرد آن، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1385

41

فرآیند آموزش و توسعه منابع انسانی

16

017-94

رمضانی، عمران، فرایند جامع آموزش منابع انسانی، آییژ، 1389

42

قانون کار و تأمین اجتماعی

12

8/11-8/16-11/20

دفتر قوانین و مقررات معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی، مجموعه کامل قوانین و مقررات تأمین اجتماعی (قانون تأمین اجتماعی (فصول 12-1)، صص 92-29/ قانون کار (فصول 12-1)، صص 380-330/ قانون بیمه بیکاری، صص 394-388/ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (فصول 3-1)، صص 476-461/ قانون مدیریت خدمات کشوری (فصل 13)، صص 541-532/ قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی، صص 568-566)، جنگل، 1389

43

قانون مالیات بر ارزش افزوده

16

40/10-26/15-30/21-31/22-23/23

قانون مالیات بر ارزش افزوده

44

قانون مالیات‌های مستقیم

16

42/10-3/11-21/15-3/16-10/21-33/22-10/23

قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور

45

قوانین و مقررات تشکیلات و روش‌ها

6

25/11-26/16

فصل چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری/ مجموعه بخشنامه‌های مرتبط (27/12/1388، 14/01/1389، 13/07/1389، 22/07/1389، 12/06/1390 و 04/08/1392)

46

کاربرد اطلاعات عملکردی در نظام بودجه‌ ریزی

8

36/10-27/21-28/22-18/23

دفتر مطالعات و پژوهش‌های اداری، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام‌شده، مرکز آموزش مدیریت دولتی

47

کاربرد آمار در امور اداری

30

6/11-6/16-2/20-2/21

1. دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش، مبانی آمار و کاربرد آن در گزارش‌های اداری، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1389

2. دلاور، علی، احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی (فصل‌های 1 تا 4 و 7)، رشد، 1393

48

گزارش‌نويسي در امور اداری

12

18/11-18/16-3/19-8/20-7/21

کریمی شرقی، رضا، فن گزارش‌نویسی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1388

49

مبانی مدیریت اسناد

24

21/11-21/16-2/19-5/20

امیرشاهی، منوچهر، مبانی مدیریت اسناد، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1392

50

مبانی، اصول و نظریه‌های روابط عمومی

30

25/12

کاظم‌پور، زهرا و همکاران، مقدمه‌ای بر روابط عمومی (فصل‌های 1 تا 3 و 6 تا 7)

51

مدیریت اثربخش جلسات

6

33/13

پیروز، احمد، فنون اداره جلسات، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1386

52

مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی

16

10/13

امیرشاهی، منوچهر، مبانی مدیریت اسناد، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1392

53

مدیریت جلسات اداری

8

6/20

5/21 (6 ساعت)

پیروز، احمد، فنون اداره جلسات، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1386

54

نظام رسیدگی به تخلفات اداری

12

25/13-24/15

1. محمدی، مختار، مجموعه کامل قوانين و مقررات محشاي رسيدگي به تخلفات اداري، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1395

2. منصور، جهانگیر، قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری، دوران، 1395

55

وظایف اداری و دفتری مسئول دفتر

12

4/19

1. امیرشاهی، منوچهر، اصول و فنون اداره حوزه مدیریت (از صفحه 27 تا 117)، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1388

2. رضوی، سیدیوسف، مدیریاری حرفه‌ای (بخش‌های 4 و 5)، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1396

3. علن، سیدابراهیم، اداره امور دفتری و گردش مکاتبات، برآیند پویش، 1392

فرهنگی و عمومی

1

احکام زندگی در اسلام

20

فرهنگی و اجتماعی

1. جمعی از کارشناسان حوزوی و دانشگاهی، احکام زندگی در اسلام، معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی، 1390

2. احکام زندگی در اسلام (رساله)، مرکز آموزش مدیریت دولتی و رادیو معارف، 1391

2

اخلاق فردی، اجتماعی و اداری

20

فرهنگی و اجتماعی

1. جمعی از کارشناسان حوزوی و دانشگاهی، اخلاق فردی، اجتماعی و اداری، معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی، 1390

2. اخلاق فردی، اجتماعی و اداری (فرصت خدمت)، مرکز آموزش مدیریت دولتی و رادیو معارف، 1391

3

ارتقای سلامت اداري و مبارزه با فساد

6

عمومی

دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش، ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1393

4

اصول و مباني ارتباطات

12

عمومی

آذری، غلامرضا، مقدمه‌ای بر: اصول و مبانی ارتباطات (انسانی ـ جمعی)، اداره‌کل آموزش سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا.، 1384

5

ایمنی و بهداشت محیط کار

4

عمومی

مرکز سلامت محیط و کار، راهنمای کاهش ناراحتی‌های اسکلتی عضلانی در کارهای اداری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

6

آداب و اسرار نماز

28

فرهنگی و اجتماعی

قرائتی، محسن، پرتوی از اسرار نماز، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، 1380

7

آسیب‌شناسی خانواده

8

عمومی

حق‌شناس، سید جعفر، مجموعه مقالات آسیب‌شناسی خانواده، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان ـ مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری

8

آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره)

20

فرهنگی و اجتماعی

1. موسوی هوایی، سیدجواد، آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره)، معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی، 1388

2. آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (منشور آفتاب)، مرکز آموزش مدیریت دولتی و رادیو معارف، 1392

9

آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری

8

عمومی

1. دفتر تدوین و نشر منابع علمی و آموزشی، قانون مدیریت خدمات کشوری، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1389

2. امور مجلس و استان‌ها معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، مجموعه کامل قانون مدیریت خدمات کشوری با الحاقات، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1390

3. صدري نوش‌آبادی، سیدصدرالدین،  شرحي بر قانون مديريت خدمات کشوري، شورا، 1389

4. طباطبایی، سیداحمد، تبیین قانون مدیریت خدمات کشوری، دانش نوین، 1391

10

آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف

8

عمومی

عزتی، مرتضی، مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف در دستگاه‌های اجرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1390

11

آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه‌ها

8

عمومی

دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش، آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه‌ها، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1390

12

آشنايي با الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت

8

عمومی

منتخبی از کتاب نخستين نشست انديشه‌هاي راهبردي؛ الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت، دبيرخانه نشست انديشه‌هاي راهبردي، دي‌ماه 1389.

13

آشنايي با ده برنامه تحول اداري و شاخص‌هاي مرتبط با آن

8

عمومی

دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش، آشنايي با ده برنامه تحول اداري و شاخص‌هاي مرتبط با آن، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1391

14

آشنايي با علوم و معارف دفاع مقدس

12

عمومی

مرادپيري، هادی و شربتي، مجتبی، آشنايي با علوم و معارف دفاع مقدس (ویراست 2)، سمت و پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، 1391

 

15

آشنايي با ماليات بر ارزش افزوده

8

عمومی

دبیرخانه پروژه ملی آموزش قانون مالیات بر ارزش افزوده، مبانی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران؛ با تأکید بر جایگاه مالیات بر ارزش افزوده، دانشگاه علوم اقتصادي، 1391

16

آشنايي با نظام و آيين‌نامه دورکاري

8

عمومی

دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش، آشنايي با نظام و آيين‌نامه دورکاري، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1391

17

آموزش خانواده

 

عمومی

منابع معرفي‌شده مرکز امور زنان و خانواده نهاد رياست‌جمهوري

18

آيين نگارش مكاتبات اداري (1)

24

عمومی

امینی، سیدکاظم، آيين نگارش مكاتبات اداري، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1393

19

برقراري ارتباط مؤثر با محيط و ديگران

16

عمومی

دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش، برقراري ارتباط مؤثر با محيط و ديگران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1393

20

بهره‌وري و تکنیک‌های اندازه‌گيري آن

6

عمومی

ابطحی، سیدحسین، کاظمی، بابک، بهره‌وری؛ اصول، مبانی و روش‌های اندازه‌گیری (فصل‌های 1 تا 6)، فوژان، 1392

21

پدافند غيرعامل

12

عمومی

اسکندري، حمید، دانستنی‌های پدافند غیرعامل، بوستان حميد، 1391

22

پرسش‌ها و پاسخ‌های اعتقادی

28

فرهنگی و اجتماعی

جمعی از کارشناسان حوزوی و دانشگاهی، پرسش‌ها و پاسخ‌های اعتقادی، معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی، 1390

23

پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماری‌های قلبی عروقی

16

عمومی

واحد بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌های قلبی عروقی ، جوان، 1392

24

تبیین سیاست‌های کلی نظام اداری کشور ابلاغی مقام معظم رهبری و راهکارهای اجرایی نمودن آن

12

عمومی

1. طباطبایی، سیداحمد، تبیین سیاست‌های کلی نظام اداری کشور، فرآزما پردازش، 1390

2. موسی‌زاده، ابراهیم، مهدوی‌راد، نعمت، ماهیت و مبانی سیاست‌های کلی نظام اداری، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1392

25

تجارت الکترونیکی

6

عمومی

نوروزی، مصطفی، مفاهیم پایه تجارت الکترونیک، بازیابی 1396

26

تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم

28

فرهنگی و اجتماعی

1. قرائتی، محسن، تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده)، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، 1386

2. تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم (میزان)، مرکز آموزش مدیریت دولتی و رادیو معارف، 1391

27

حقوق شهروندی در نظام اداری

8

عمومی

1. منشور حقوق شهروندی، ابلاغی 29/09/1395 ریاست جمهوری، و حقوق شهروندی در نظام اداری، موضوع تصویب‌نامه شماره 1127128 مورخ 28/12/1395 شورای‌عالی اداری

2. آشنایی با منشور حقوق شهروندی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1395

28

حکومت مهدوی و وظایف منتظران

20

فرهنگی و اجتماعی

بالادستیان، محمدامین، و همکاران، نگین آفرینش (1)، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) و مرکز تخصصی امامت و مهدویت، 1391

29

خلاصه‌سازي نوشته ­هاي اداري

12

عمومی

امینی، سیدکاظم، خلاصه‌سازي مکاتبات و نوشته­هاي اداري، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1391

30

راهنمای سفیران سلامت (زیج خودمراقبتی)

 

عمومی

دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راهنمای سفیران سلامت (زیج خودمراقبتی)، مهرمتین، 1393

31

روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

28

فرهنگی و اجتماعی

خواجوی، محمد، حاجی‌شریف، احمد، آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم، سازمان دارالقرآن الکریم، 1384

32

سازمان جهانی تجارت (WTO)

4

عمومی

جزوه تدوین‌شده دفتر، 1396

33

سبک زندگی براساس آموزه‌های اسلامی

 

عمومی

قانع، حميد، سبک زندگي براساس آموزه‌هاي اسلامي، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما، بهار 1392

34

شناخت دانش و پیشرفت‌های روز دنيا

4

عمومی

شناخت دانش و پیشرفت‌های روز دنيا

35

شناخت راه‌ها و روش‌های نوین دستیابی به اطلاعات

10

عمومی

صبا، ایرج، شیوه بهره‌گیری از کتابخانه‌ها و منابع اطلاعاتی، سمت، 1390

36

شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های ذهنی

24

عمومی

خاقانی، محمدرضا، شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های ذهنی

37

كارآفريني

6

عمومی

احمدپور داریانی، محمود، عزیزی، محمد، کارآفرینی، محراب قلم، 1392

38

كاربردهاي فناوري اطلاعات

6

عمومی

جهانگیری، علی، کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1386

39

کلیات پیشگیری از وقوع جرم

8

عمومی

مرکز مطالعات و جرم‌شناسی، مفاهیم و مبانی پیشگیری از وقوع جرم، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، 1393

40

گزارش‌نويسي (1)

20

عمومی

کریمی شرقی، رضا، فن گزارش‌نویسی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1388

41

محیط زیست و دولت سبز

4

عمومی

جزوه آموزشی محیط زیست و دولت سبز

42

مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی

16

عمومی

مرکز مطالعات و جرم‌شناسی، مفاهیم و مبانی پیشگیری از وقوع جرم، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، 1393

43

مدیریت دانش سازمانی

8

عمومی

1. دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش، مدیریت دانش سازمانی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1393

2. رمضانی، عمران، مدیریت دانش سازمانی، میلاد سعادت، 1392

44

مردم‌سالاری اسلامی

 

عمومی

همتي، محمد، مردمسالاري ديني (الگويي براي جنبش‌هاي ديني)، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما، 1391

45

معرفت و بصیرت حسینی

8

عمومی

1. مطهری، مرتضی، حماسه حسینی (سخنرانی‌ها)، صدرا، 1394

2. مطهری، مرتضی، حماسه حسینی (یادداشت‌ها)، صدرا، 1393

46

منشور حقوق شهروندی

6

عمومی

1. منشور حقوق شهروندی، ابلاغی 29/09/1395 ریاست جمهوری

2. آشنایی با منشور حقوق شهروندی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1395

47

همت مضاعف، کار مضاعف و راهکارهای اجرایی نمودن آن در نظام اداری

12

سایر

دمکری، حسین، همت مضاعف، کار مضاعف و راهکارهای اجرایی کردن آن، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1391

توجیهی

1

اخلاق حرفه‌اي کارگزاران اسلامی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی در نظام اداری

12

توجیهی

دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش، اخلاق حرفه‌اي کارگزاران اسلامی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی در نظام اداری، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1391

2

آشنايي با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران و سند چشم‌انداز

12

توجیهی

دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش، آشنايي با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران و سند چشم‌انداز، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1391

3

فرهنگ سازماني و ارتباطات مؤثر در سازمان مبتنی بر ارزش‌های اسلامی

12

توجیهی

دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش، فرهنگ سازماني و ارتباطات مؤثر در سازمان مبتنی بر ارزش‌های اسلامی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1391

4

قانون مدیریت خدمات کشوری

16

توجیهی

1. دفتر تدوین و نشر منابع علمی و آموزشی، قانون مدیریت خدمات کشوری، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1389

2. امور مجلس و استان‌ها معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، مجموعه کامل قانون مدیریت خدمات کشوری با الحاقات، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1390

3. صدري نوش‌آبادی، سیدصدرالدین،  شرحي بر قانون مديريت خدمات کشوري، شورا، 1389

4. طباطبایی، سیداحمد، تبیین قانون مدیریت خدمات کشوری، دانش نوین، 1391

5

کار تيمي و حل مسأله

12

توجیهی

دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش، کار تيمي و حل مسأله، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1391

سایر

1

امر به معروف و نهي از منکر

 

 

قرائتی، محسن، ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن

2

اداره امور دفتری و گردش مکاتبات اداری

20

 

علن، سیدابراهیم، اداره امور دفتری و گردش مکاتبات، برآیند پویش، 1392

3

استانداردهای حسابداری بخش عمومی

 

 

1. استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 1، نحوه ارائه صورت‌های مالی

2. استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2، نحوه ارائه اطلاعات بودجه‌ای در صورت‌های مالی

4

آشنایی با قوانین و مقررات مالی شرکت‌های دولتی

 

 

حکیم‌شوشتری، ناهید، عدالت‌پور، مینو، قوانین و مقررات مالی، محاسباتی و استخدامی شرکت‌های دولتی (جلد اول ـ فصل‌های 4 تا 9)، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1383

5

آشنایی با مفاهیم و روش‌های جستجو در اینترنت و پایگاه‌های اطلاعاتی

 

 

اطلسی، رشا، آشنایی با مفاهیم و روش‌های جستجو در اینترنت و پایگاه‌های اطلاعاتی، دفتر مطالعات و پژوهش‌های اداری مرکز آموزش مدیریت دولتی

6

سواد اطلاعاتی

 

 

محمدبیگی، فاطمه، سواد اطلاعاتی، دفتر مطالعات و پژوهش‌های اداری مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری

7

مستندسازی تجربیات مدیران و کارشناسان از دیدگاه مدیریت دانش

 

 

جعفری‌مقدم، سعید، مستندسازی تجربیات مدیران (از دیدگاه مدیریت دانش)، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، 1383

8

نیازسنجی و مدیریت پژوهشی

 

 

نیازسنجی و مدیریت پژوهشی، دفتر مطالعات و پژوهش‌های اداری مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری