تالار گفتگو تالار گفتگو

عمومی
تعداد طبقه بندی ها:
2
تعداد ارسال:
32
تعداد شرکت کنندگان:
14
برترین ارسال کننده ها
 
معاون آموزشی
رتبه: Youngling
ارسال: 8
تاریخ عضویت: 5/28/14
دفتر آموزش و پژوهش هرمزگان
رتبه: Youngling
ارسال: 4
تاریخ عضویت: 6/18/14
دفتر آموزش و پژوهش همدان
رتبه: Youngling
ارسال: 3
تاریخ عضویت: 6/18/14
دفتر آموزش و پژوهش سمنان
رتبه: Youngling
ارسال: 2
تاریخ عضویت: 6/18/14
حسن غمیلو معاون پژوهشی مرکز
رتبه: Youngling
ارسال: 2
تاریخ عضویت: 5/28/14
دفتر آموزش و پژوهش تهران
رتبه: Youngling
ارسال: 2
تاریخ عضویت: 6/18/14
دفتر آموزش و پژوهش قم
رتبه: Youngling
ارسال: 2
تاریخ عضویت: 6/18/14
دفتر آموزش و پژوهش ایلام
رتبه: Youngling
ارسال: 2
تاریخ عضویت: 6/18/14
دفتر آموزش و پژوهش مرکزی
رتبه: Youngling
ارسال: 1
تاریخ عضویت: 6/18/14
مریم کوشا
رتبه: Youngling
ارسال: 1
تاریخ عضویت: 2/29/12
دفتر آموزش و پژوهش شیراز
رتبه: Youngling
ارسال: 1
تاریخ عضویت: 6/9/14
تجربیات مدیریتی
رتبه: Youngling
ارسال: 1
تاریخ عضویت: 11/12/13
محمد جلالی ابیانه
رتبه: Youngling
ارسال: 1
تاریخ عضویت: 5/28/14
دفتر آموزش و پژوهش زاهدان
رتبه: Youngling
ارسال: 1
تاریخ عضویت: 6/18/14