ضرورت و اهمیت طرح اندیشه های نو در نظام اداری ضرورت و اهمیت طرح اندیشه های نو در نظام اداری

سازمان ها در معنای وسیع کلمه از شالوده های اصلی اجتماع کنونی اند و مدیریت، مهم ترین عامل در حیات، رشد و بالندگی یا مرگ سازمان هاست. مدیران دستگاه ها، روند حرکت از وضع موجود به سوی وضعیت مطلوب را هدایت می کنند و در هر لحظه برای ایجاد چشم انداز و آینده ای بهتر در تلاشند.

ما درجهانی زندگی می کنیم که از ویژگی های عمده مدیریتی آن تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی بودن آن است. در چنین شرایطی سیستم های علمی، فناوری و نیز نظام اداری کشور بایستی آمادگی لازم برای پاسخ به تغییرات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را داشته باشند. این ویژگی ها از اصول دیدگاه نوین مدیریت، یعنی مدیریت در محیط پویا  و بی ثبات است.
با توجه به اینکه اندیشه های نو در مدیریت دولتی به دنبال نظام اداری پويا و انعطاف پذیر می باشد. اگر قرار است کارایی و اثربخشی نظام اداری کشور پیشرفت کند، می بایست تغییر اساسی در فرهنگ اداره امور دولتی به وجود بیاید. برای ایجاد تغییر در فرهنگ و نظام اداری و از میان برداشتن بوروکراسی های غیر منعطف و ناکارآمد، ضروری می نماید مدیران و صاحب نظران نظام اداری آمادگی لازم برای طرح مباحث و اندیشه های نو در مدیریت دولتی و رسیدن به نظام اداری پویا و کارآمد را داشته باشند. 
با  توجه به تاکیدات ریاست محترم مرکز در خصوص طرح اندیشه های نوین مدیریت دولتی در نظام اداری کشور، فرصتی برای بهره برداری از نقطه نظرات فرهیختگان، اندیشمندان و مدیران با تجربه و خلاق در سراسر کشور فراهم شده است تا  گامی موثر در تحقق این مهم و نهادینه شدن تعامل اندیشه ها و تفکرات پویا و نوین در نظام اداری برداشته شود.