اعضاء هیئت تحریریه اعضاء هیئت تحریریه

 

اعضاء هیئت تحریریه فصلنامه پژوهش های مدیریت سرمایه انسانی
 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

دکتر سید محمد میرمحمدی

سردبیر فصلنامه وهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2

دکترعلی رضائیان

هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

3

دکتر حسن دانایی فرد

هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

4

دکتر سید رضا سید جوادین

هیئت علمی دانشگاه تهران

5

دکتر سید علی اکبر احمدی

هیئت علمی دانشگاه پیام نور

6

دکتر غلامرضا گودرزی

هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)

7

دکتر لطف الله فروزنده

هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

8

دکتر میرعلی سید نقوی

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

9

دکتر محمدوزین کریمیان

هیئت علمی  هیئت دانشگاه علوم قضایی

10

دکترسید محمد زاهدی

هیئت علمی مرکز آموزش مدیریت دولتی

11

دکتر ابراهیم گلشن

هیئت علمی مرکز آموزش مدیریت دولتی

12

دکتر علی فرهی

هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)