ضرورت برپایی جشنواره ضرورت برپایی جشنواره

الف . ضرورت تقويت و ساماندهی فعاليت‌های فکری فرهنگی مرتبط با سياست های کلی نظام اداری .
ب . ضرورت نقد گفتمان غالب بر حوزه دانش مديريت و جهت‌دهی آن به سوی انديشه های اسلامی و سياست های کلی نظام اداری. 
ج . تمهيد شرايط برای دستيابی به علوم مديريتی بومی و کمک به الگوی اسلامی – ايرانی پيشرفت .
 

بخش های مختلف  :
برگزیدگان کتاب های سال دانشگاه ها و ناشرین کشور

  1. گزارش های پژوهشی
  2. پایان نامه های تحصیل
  3. گزارشات اجرایی در نظام اداری کشور
  4. تولیدات چندرسانه ای