فراخوان مقاله فراخوان مقاله

نظام اداری در فرایند تعامل با مخاطبان خود از اصول ، ضوابط و چارچوب های متنوعی بهره برداری می نماید. «حقوق اداری» به عنوان اصلی ترین ساز وکارهای تنظیم کننده روابط مردم با نظام اداری  به شمار می رود که به لحاظ محدودیت های مختلف،کمتر مورد توجه جامعه علمی و صاحب نظران حوزه اجرایی قرار گرفته و در نتیجه جایگاه آن در حوزه های مختلف کاربردی و پژوهشی ، به خوبی تبیین نشده است. مرکز آموزش مدیریت دولتی درجهت پشتیبانی علمی و پژوهشی از معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور درنظردارد فصلنامه ای درحوزه حقوق اداری بارویکرد علمی - پژوهشی  منتشر نماید.لذا از  استادان، پژوهشگران، صاحب‌نظران و همچنین دانشجویان دوره‌های دکتری و کارشناسی ارشد دعوت می‌شود مقالات علمی – پژوهشی منتشر نشده خود را در محورها و موضوعات زیر برای انتشار در این فصلنامه به نشانی qjal@smtc.ac.ir ارسال فرمایند.
 

  • مفاهیم، مبانی نظری و انواع نظریه های  حقوق اداری

-    مبانی نظری حقوق اداری
-    انواع نظریه ها ، مکاتب و نحله های فکری معاصر
-    مفهوم اداره و انواع آن با رویکرد حقوق اداری
-    منابع حقوق اداری
-    اشخاص حقوق اداری
-    ویژگی های حقوق اداری
-    مرزهای حقوق عمومی و حقوق خصوصی در نظام اجرائی کشور
-    حقوق اداری و شمولیت آن

  • تحولات حقوق اداری

-    اصلاح و بهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران دستگاههای اجرایی از طریق آشنایی با اصول و قواعد حقوقی حاکم بر تصمیم گیری اداری
-    مطالعه وپژوهش در رویه قضایی دیوان عدالت اداری در موضوعات مختلف و استخراج قاعده های حقوقی به عنوان قواعد راهنما در تصمیم گیری اداری و وضع و تصویب مقررات
-    مفهوم، انواع و نظام حقوق خدمات عمومی
-    تحولات حقوق اداری (تطبیقی و داخلی)
-     بحث ساده سازی اداری
-     دولت الکترونیک و بسترهای حقوقی آن

  • حوزه های تخصصی حقوق اداری

-    حقوق استخدامی
-    انواع سازمانهای اداری و دستگاههای اجرایی
-    ساختار و تشکیلات و ارتباط آن با حقوق اداری
-    فرهنگ سازمانی و حقوق اداری
-    مسئولیت مدنی دولت
-    قراردادهای اداری
-    برنامه پنجم توسعه و حقوق اداری
-    سند چشم انداز و حقوق اداری
-    اهمیت، جایگاه حقوقی و صلاحیت های شوراهای اسلامی محلی
-    واحدهای تقسیمات کشوری
-    مقامات محلی منصوب دولت مرکزی
-    ماهیت، جایگاه حقوقی و صلاحیت های شهرداری
-    ماهیت، جایگاه حقوقی و صلاحیت های دهیاری
-    اعمال یکجانبه و دوجانبه اداره
-    فعالیت های تنظیم گری اداره یا پلیس اداری
-    ساماندهی و سازماندهی موسسات و نهادهای وابسته به دولت و شفاف سازی وضعیت حقوقی آن ها
-    اعمال اداری
-     پلیس اداری
-     تمرکز و عدم تمرکز
-    تفویض اختیار

  •  نظارت بر اداره

-    نظارت بر اعمال اداری
-    نظارت قضایی بر اعمال اداری
-    نظارت مالی بر اعمال اداری
-    نظارت اعم از نظارت بیرونی و درونی
-    نظارت قضایی و غیر قضایی
-    دادرسی اداری
-    دیوان عدالت اداری

  • قوانین و مقررات مربوط به حوزه حقوق اداری

-    قوانین و مقررات و تحقق سند چشم انداز
-    تنقیح قوانین و مقررات حاکم بر استخدام کشوری با رویکرد حقوق اداری
-    قوانین و مقررات اداری و سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری