فهرست مقالات فصلنامه علمی - پژوهشی حقوق اداری فهرست مقالات فصلنامه علمی - پژوهشی حقوق اداری

 

ردیف

 

عنوان مقاله
 

1

مسئولیت مدنی دولت ناشی از تصویب، تغییر و یا عدم اجرای طرح های شهری

 محمد جواد رضایی زاده ، فرامرز عطریان

 

2

اصل انطباق خدمات عمومی در پرتو قوانین، مقررات و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران

 بیژن عباسی ، فاطمه کیا

 

3

آسیب شناسی نقش مدیران در رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان

 نادر میرزاده

 

4

ممنوعیت جمع مشاغل در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نظام حقوقی هند

 کوروش استوار سنگری، زینب بناکار

 

5

ساده سازی اداری؛ مفهوم و راه کارهای آن

مسلم آقائی طوق

 

6

دعوای الزام در نظام دادرسی اداری انگلستان با رویکردی تطبیقی به نظام دادرسی اداری ایران

مرتضی نجابت خواه

 

7

تبیین عوامل تاثیرگذار بر قانون گریزی در سازمان

امیرحمزه سالارزائی، نورمحمد یعقوبی، اکرم احمدنیا چنیجانی، نجمه مهدی بیگی، آزیتا گرگیج

 

8

تحلیل جرم شناسانه جرایم مالی کارکنان دولت ، مطالعه موردی جرم اختلاس

غلامحسین الهام، زهرا دانش ناری، حمیدرضا دانش ناری

 

9

جایگاه تعدیل در قراردادهای اداری ایران

ولی رستمی 

 

10

حقوق اداری از منظر نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری و برقراری حاکمیت قانون

منوچهر طباطبایی موتمنی

 

11

بررسی مقایسه ای نهاد آمبودزمان و سازمان بازرسی کل کشور

علی محمد فلاح زاده، زهرا زارعی

 

12

نگاه تطبیقی به قیمت گذاری تبعیض آمیز به عنوان یکی از اقدامات ضد رقابتی

جعفر نوری ، هدایت فرخانی

 

13

تاملی بر مفهوم تنظیم گری

 اسدالله یاوری

 

14

اصول حاکم بر خدمات عمومی و تحولات آن

 ناصرعلی منصوریان

 

15

تئوری های حاکم بر مقررات

 رضا طجرلو

 

16

تکلیف مالا یطاق: تحلیلی بر ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385

 وحید آگاه

 

17

بسترها و ابزارهای تاثیرگذاری حقوق اداری بر سیاست جنایی

 فهیم مصطفی زاده

 

18

تحول نظارت هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی با تاکید بر قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392

 محمدرضا ویژه

 

19

جایگاه اصل تناسب در حقوق اداری فرانسه، با نگاهی تطبیقی به برخی کشورهای اروپایی و رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر

 محمد جلالی

 

20

راهکارهای تضمین حاکمیت قانون در قوه مجریه ایران و انگلستان

 سیدمجتبی واعظی ـ حمید مسعودی

 

21

انضباط اداری در نظام حقوق موضوعه ایران

بابک درویشی ـ مهناز مددکارحق جو

 

22

بررسی حقوقی تغییر کاربری ساختمان های واقع در مناطق شهری در قوانین و مقررات ایران

رضا طجرلو، مرضیه صالحی

 

23

نظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی کارکنان شرکت های واگذار شده مشمول اصل 44 قانون اساسی

 ولی رستمی، احمدفرهانی، رضا خانی گیاشی

 

24

داوری در قراردادهای پیمانکاری دولتی

ولی رستمی، محمدصادق مجیبی فر

 

25

سلامت اداری در قانون اساسی، چشم انداز و سیاستهای کلی نظام

 محمدوزین کریمیان

 

26

عوامل موثر در فساد اداری و راهکارهای پیشگیری از آن

محمود مهدوی