راهنمای تدوین مقاله راهنمای تدوین مقاله

1. مقاله‌ها ، پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده یا نویسندگان در زمینه‌ي حقوق و نظام اداری باشد.
2. مقاله، در هیچ‌یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقاله‌ سمینارها و مجامع علمی به چاپ نرسیده یا به‌طور هم‌زمان برای سایر نشریات ارسال نشده باشد.
3. چنانچه مقاله‌ی ارسالی از یک پایان‌نامه‌ی تحصیلی (ارشد- دکتری) استخراج شده با شد، فقط با نام دانشجوی صاحب پایان‌نامه، استاد راهنما و استاد مشاور همان ‌پایان‌نامه پذیرفته می‌شود و چنانچه مقاله حاصل یک طرح پژوهشی باشد محدودیتی در درجه‌ی تحصیلی و تعداد نویسندگان وجود ندارد.
4. تعداد و ردیف نویسندگان مقاله به همان صورتی که در نسخه اولیه و زمان ارائه به دفتر مجله مشخص شده، مورد قبول است و تقاضای حذف یا تغییر در ترتیب اسامی نویسندگان فقط قبل از داوری نهایی و با درخواست کتبی  نویسنده مسئول و اعلام علت امر قابل بررسی است.
5. مسئولیت هر مقاله از نظر علمی، ترتیب اسامی و پیگیری ، به عهده نویسنده مسئول آن خواهد بود.
6. مقالات توسط هیأت تحریریه و با همکاری هیأت داوران ارزیابی شده و در صورت تصویب، طبق ضوابط مجله در نوبت چاپ قرار خواهدگرفت. هیأت تحریریه و داوران مجله در رد ، قبول ویا اصلاح مقالات و همچنین بررسی هر گونه درخواست نویسنده(گان)، دارای اختیار کامل می‌باشند.
7. گواهی پذیرش مقاله پس از اتمام مراحل داوری و تصویب نهایی هیأت تحریریه توسط سردبیر مجله صادر و به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید.
8. پس از چاپ مقاله، نسخه‌ای از نشریه حاوی مقاله مورد نظر به تعداد نویسندگان، برای نویسنده مسئول مکاتبات ارسال خواهد شد.
9. مقاله، دارای چکیده‌ي فارسی و انگلیسی حدود 150 تا 200 کلمه و حداکثر 5 کلید واژه داشته باشد.
10. مقاله، حداقل در 20 و حداکثر 30 صفحه و تحت برنامه‌يWord  با قلم B-lotus و فونت 13 تنظیم و فرمت Word از طریق پست الکترونیکqjal@smtc.ac.ir  به دفتر فصلنامه ارسال شود.کلیه مکاتبات و ارتباطات بعدی نیز به شیوه‌ی مزبور انجام خواهد شد.
11. ذکر نام و نام خانوادگی، میزان تحصیلات، رشته‌ي تحصیلی (به زبان فارسی و انگلیسی)، رتبه علمی، محل کار، سمت و نشانی الکترونیک و تلفن مکاتبه‌کننده الزامی است.
12. درج معادل لاتین اسامی و اصطلاحات جدید یا مهجور در پاورقی ضروری است.
13. نحوه‌ي مرجع‌نویسی:
ـ ارجاعات داخل متن مقاله (نام نویسنده، سال، صفحه) مانند: (رابينز، 2007: 148).
ـ مـرجع در متـن با اسم سازمان (در صورت نداشتن نام نویسنده) مانند: (مرکز اقلیم‌شناسی، 1388: 154).
ـ مـرجع در متـن با اسـم مجـله (در صـورت نداشتن نام نویسنده) ؛عنوان مجله، شماره‌ي مجله، شماره‌ي صفحه.
14. نحوه‌ي تنظیم منابع و مآخذ در انتهای مقاله:
* مرجع کتاب: نام خانوادگی، نام(سال نشر)؛ عنوان، محل نشر: ناشر.
* مرجع ترجمه: نام‌خانوادگی و نام نویسنده(سال نشر)؛ عنوان، نام و نام‌خانوادگی مترجم، محل نشر: ناشر.
* مرجع مقاله: نام خانوادگی، نام(سال)؛ عنوان، نام مجله، شماره مسلسل، زمان نشر، صفحه تا صفحه.
* مـرجع پـایان‌نـامه: نام خانـوادگی، نام نویسنده (سال)؛ عنوان، به‌راهنمایی: نام و نام خانوادگي استاد راهنما، نام دانشگاه (مقطع و رشته تحصیلی).
15. عنـوان جدول‌ها و نمودارها در بـالا و منابع آن هـا در پايين آن درج شود. در ضمن جدول‌ها و نمودارها بدون ترام و در فرمت Word به صورت Group تنظیم شود.
16. مسؤولیت محتوای مقـاله‌ها به عهده‌ي نویسنده است و مقاله‌های ارسال شده بازگردانده نمی‌شود. فصلنامه در رد، تلخیص و ویرایش مطالب آزاد است.
17. مقالاتی که بر اساس مندرجات این راهنما تهیه نشده و مطابقت نداشته باشند، بررسی نخواهند شد.