کلیات کلیات

- صاحب امتیاز: مرکز آموزش مدیریت دولتی
- مدیر مسئول: دکتر اسماعیل ملک اخلاق
- سردبیر: دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی
- دبیر هیات تحریریه: حسن غمیلو
- مدیراجرائی: ریحانه قوسی
- زبان مجله: فارسي
- نوبت نشر: هر فصل يكبار «فصلنامه»
- گستره - توزيع: سراسري
- محل چاپ: تهران
- روش نشريه: علمی - پژوهشی
- زمينه: علوم انساني (شامل موضوعات مرتبط با حقوق اداری با تاکید بر نظام اجرائی کشور)
- نوع نشريه: مجله‌اي (مجلد)
- قطع: وزیری