سمینارها و نشست های تخصصی سمینارها و نشست های تخصصی

 

نشست های تخصصی مشترک با بخش خصوصی نشست های تخصصی مشترک با بخش خصوصی

راهکارهای مدیریتی مبارزه با پولشویی

شماره تماس

هزینه ثبت نام

تاریخ برگزاری

41872000 3.600.000  1396/05/02

----

آینده نگاری روابط عمومی در مدیریت نوین سازمان 

شماره تماس

هزینه ثبت نام

تاریخ برگزاری

41872000 3.800.000  1396/05/17

----

مدیریت عملکرد در سازمان ها با تاکید بر ارزیابی منابع انسانی

شماره تماس

هزینه ثبت نام

تاریخ برگزاری

41872000 3.900.000  1396/05/30