نشست های تخصصی نشست های تخصصی

 

نشست های تخصصی مشترک با بخش خصوصی نشست های تخصصی مشترک با بخش خصوصی

مدیریت ذهن کودکان با تاکید بر مدیریت مراکز آموزشی

تلفن دبیرخانه اجرایی

هزینه ثبت نام

تاریخ برگزاری

44205665

3.200.000

 1395/11/27   


 

آینده پژوهشی در بازار کار ایران با رویکرد ایده یابی

تلفن دبیرخانه اجرایی

هزینه ثبت نام

تاریخ برگزاری

44205665

3.700.000

 1395/12/11   


 

سمینارهای تخصصی توانمندسازی مدیران

هزینه ثبت نام

تاریخ برگزاری

عنوان

ردیف

4/840/000 ريال

1395/11/17-18

اقتصاد دانش بنیان، نوآوری، مدیریت فناوری

1

4/960/000 ريال

1395/12/8-9

مدیریت مالی و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

2


 

سمینار تخصصی بررسی الزامات و راهکارهای پیاده سازی و جایگزینی انرژی های تجدید پذیر به منظور تحقق سهم 20 درصد انرژی در سازمانها

مهلت ثبت نام

هزینه ثبت نام

تاریخ برگزاری

-

4.100.000

1395/12/17


 

 

سمینار تخصصی مدیریت پدافند زیستی

مهلت ثبت نام

هزینه ثبت نام

تاریخ برگزاری

-

3.600.000

 1395/11/26   


 

 

سمینار تخصصی مدیریت برنامه ریزی راهبردی شهری بر اساس شاخص های پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

مهلت ثبت نام

هزینه ثبت نام

تاریخ برگزاری

-

3.900.000

 1395/12/03  


 

 

 سمینار ها ونشست های برگزار شده: 

  • سلامت اداری سنجش و برنامه ریزی بهبود سلامت اداری
  •  مدیران موفق و اخلاق حرفه ای
  • سازماندهی و راهبری اجرای برنامه های عملیاتی