دفاتر آموزش و پژوهش استانداری ها

 آذر بایجان شرقی
نام مدیر:
علی جهانگیری
شماره مستقیم:
33305751
شماره فکس:
3305891
تلفنخانه:
33318308
کد شهرستان:
041
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
آذر بایجان غربی
نام مدیر:
علی بداق زاده
شماره مستقیم:
2331900
شماره فکس:
2331920
تلفنخانه:
2357081
کد شهرستان:
0441
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
اردبیل
نام مدیر:
مهدی احمدی
شماره مستقیم:
33744210
شماره فکس:-
تلفنخانه:-
کد شهرستان:
045
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
-
 
اصفهان
نام مدیر:
سید مهدی صدری
شماره مستقیم:
32612212
شماره فکس:
2612212
تلفنخانه:
7-2610355
کد شهرستان:
031
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
البرز
نام مدیر:
بی بی عصمت سر فرازی
شماره مستقیم:
32802032
شماره فکس:
32826571
تلفنخانه:
32802030
کد شهرستان:
026
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
-
 
ایلام
نام مدیر:
رحمت ا...قیصوری
شماره مستقیم:
2243632
شماره فکس:
2243631
تلفنخانه:
-
کد شهرستان:
0841
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
بوشهر
نام مدیر:
دکتر عبد المجید مصلح
شماره مستقیم:
3355500
شماره فکس:
5555009
تلفنخانه:
-
کد شهرستان:
077
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
 
تهران
نام مدیر:
علی بیگی
شماره مستقیم:
88202187-8
شماره فکس:
88202189
تلفنخانه:
88202164
کد شهرستان:
021
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
چهار محال بختیاری
نام مدیر:
علیرضا شجاعی
شماره مستقیم:
33331109
شماره فکس:
-
تلفنخانه:
-
کد شهرستان:
038
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
خراسان رضوی
نام مدیر:
محمد عباسپور
شماره مستقیم:
8595500
شماره فکس:
8595500
تلفنخانه:
-
کد شهرستان:
051
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
خراسان شمالی
نام مدیر:
علی رضا محمدی(سر پرست)
شماره مستقیم:
32227815
شماره فکس:-
تلفنخانه:-
کد شهرستان:
058
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
-
 
خراسان جنوبی
نام مدیر:
غلامرضا سلیمانیان
شماره مستقیم:
32423508-
شماره فکس:
-
تلفنخانه:
32386221
کد شهرستان:
056
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
خوزستان
نام مدیر:
عبدالعلی امیدی
شماره مستقیم:
33910995
شماره فکس:
33910996
تلفنخانه:
33910001-4
کد شهرستان:
061
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
زنجان
نام مدیر:
فاطمه کرباسی
شماره مستقیم:
33531030
شماره فکس:
33532030
تلفنخانه:
-
کد شهرستان:
024
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
 
سمنان
نام مدیر:
محمد رضا رضوانی
شماره مستقیم:
33322459
شماره فکس:
3331457
تلفنخانه:
3324103
کد شهرستان:
023
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
سیستان و بلوچستان
نام مدیر:
خانم جهانگیری
شماره مستقیم:
33294775
شماره فکس:-
تلفنخانه:-
کد شهرستان:
054
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 -
 
فارس
نام مدیر:
سید آیه اله رزم جو
شماره مستقیم:
2272435
شماره فکس:
2272437
تلفنخانه:
-
کد شهرستان:
0711
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
قزوین
نام مدیر:
مریم نجف آبادی
شماره مستقیم:
33320088
شماره فکس:-
تلفنخانه:-
کد شهرستان:
028
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
قم
نام مدیر:
حمزه رمضانخانی(سرپرست)
شماره مستقیم:
36642277
شماره فکس:
تلفنخانه:
36565244
کد شهرستان:
025
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
کرمان
نام مدیر:
علی بیگ زاده
شماره مستقیم:
32817960
شماره فکس:
تلفنخانه:
کد شهرستان:
034
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
کرمانشاه
نام مدیر:
نریمان محمدی
شماره مستقیم:
34297009
شماره فکس:
4296060
تلفنخانه:
-
کد شهرستان:
083
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
-
 
کهکیلویه و بویر احمد
نام مدیر:
سیاوش هادی پور
شماره مستقیم:
33230065
شماره فکس:
تلفنخانه:
-
کد شهرستان:
074
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
-
 
کردستان
نام مدیر:
خانم سنور احمدی
شماره مستقیم:
6664681336
شماره فکس:
36646823
تلفنخانه:
-
کد شهرستان:
0871
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
گلستان
نام مدیر:
حمید عرب(سرپرست)
شماره مستقیم:
44804060
شماره فکس:
44804061
تلفنخانه:
-
کد شهرستان:
0171
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
گیلان
نام مدیر:
محمد حسینی
شماره مستقیم:
33238044
شماره فکس:
33238045
تلفنخانه:
3338046-7
کد شهرستان:
013
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
لرستان
نام مدیر:
نصراله رشنو
شماره مستقیم:
33220720
شماره فکس:-
تلفنخانه:-
کد شهرستان:
066
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
مازندران
نام مدیر:
لطف ا... آجدانی
شماره مستقیم:
33256062
شماره فکس:
3261769
تلفنخانه:
33240991-2
کد شهرستان:
011
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
-
 
مرکزی
نام مدیر:
سعید موسایی(سرپرست)
شماره مستقیم:
32770024
شماره فکس:
32770021
تلفنخانه:
20-2770018
کد شهرستان:
086
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 
هرمزگان
نام مدیر:
منصور میمنه
شماره مستقیم:
33561700
شماره فکس:-
تلفنخانه:
-
کد شهرستان:
076
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
-
 
همدان
نام مدیر:
طاهر پور مجاهد
شماره مستقیم:
38254025
شماره فکس:-
تلفنخانه:-
کد شهرستان: 081
پست الکترونیک:
آدرس سایت:
 http://www.ostan-hm.ir/fa/index.aspx?spi=MzQ=
 
یزد
نام مدیر:
سيد مجتبي حسيني پور
شماره مستقیم:
6290610
شماره فکس:
6290612
تلفنخانه:
6241151
کد شهرستان:
0351
پست الکترونیک:
آدرس سایت: