دفاتر آموزش و پژوهش استانداری ها

آذر بایجان شرقی

نام مدیر:

علی جهانگیری

شماره مستقیم:3305751
شماره فکس:3305891
تلفنخانه:3318308
کد شهرستان:0411
پست الکترونیک:tabriz@smtc.ac.ir
آدرس سایت:http://www.ostan-as.gov.ir

 

آذر بایجان غربی

نام مدیر:

علی بداغ زاده 
شماره مستقیم:2331900
شماره فکس:2331920
تلفنخانه:2357081
کد شهرستان:0441
پست الکترونیک:uroomieh@smtc.ac.ir
آدرس سایت:http://www.ostan-ag.gov.ir

 

اردبیل

نام مدیر:

مهدی احمدی
شماره مستقیم:2-7744201
شماره فکس:7744200
تلفنخانه:12-7744211
کد شهرستان:0451
پست الکترونیک:ardebill@smtc.ac.ir
آدرس سایت:-

 

اصفهان

نام مدیر:

سید مهدی صدری
شماره مستقیم:2612212
شماره فکس:2612212
تلفنخانه:7-2610355
کد شهرستان:0311
پست الکترونیک:isfahan@smtc.ac.ir
آدرس سایت:http://training.ostan-es.ir

 

البرز

نام مدیر:

بی بی عصمت سرفرازی
شماره مستقیم:2802032
شماره فکس:32826571
تلفنخانه:32802030
کد شهرستان:0261
پست الکترونیک:karaj@smtc.ac.ir
آدرس سایت:-

 

ایلام

نام مدیر:

رحمت ا...قیصوری
شماره مستقیم:2243632
شماره فکس:2243631
تلفنخانه:-
کد شهرستان:0841
پست الکترونیک:Eilam@smtc.ac.ir
آدرس سایت:http://www.portal-il.ir

 

بوشهر

نام مدیر:

عبدالحمید مصلح
شماره مستقیم:5555008
شماره فکس:5555009
تلفنخانه:-
کد شهرستان:0771
پست الکترونیک:booshehr@smtc.ac.ir
آدرس سایت:http://davpob.ir

 

 

تهران

نام مدیر:

علی بیگی
شماره مستقیم:8-88202188
شماره فکس:88202189
تلفنخانه:88202164
کد شهرستان:021
پست الکترونیک:tehran@smtc.ac.ir
آدرس سایت:http://rto.ostan-th.ir

 

چهار محال بختیاری

نام مدیر:

علیرضا شجاعی
شماره مستقیم:3331109
شماره فکس:3331109
تلفنخانه:-
کد شهرستان:0381
پست الکترونیک:shahrekord@smtc.ac.ir
آدرس سایت: http://www.ostan-chb.ir

 

خراسان رضوی

نام مدیر:

محمد عباسپور
شماره مستقیم:8595500
شماره فکس:8595500
تلفنخانه:-
کد شهرستان:0511
پست الکترونیک:mashhad@smtc.ac.ir
آدرس سایت:http://www.khorasan.ir/amoozesh

 

خراسان شمالی

نام مدیر:

علیرضا محمدی(سرپرست)
شماره مستقیم:2227815
شماره فکس:2227366
تلفنخانه:20-2236318
کد شهرستان:0584
پست الکترونیک:bojnoord@smtc.ac.ir
آدرس سایت:-

 

خراسان جنوبی

نام مدیر:

علیرضا سلیمانیان
شماره مستقیم:2238137
شماره فکس:-
تلفنخانه:2211051
کد شهرستان:0561
پست الکترونیک:birjand@smtc.ac.ir
آدرس سایت:http://159.255.32.102

 

خوزستان

نام مدیر:

عبدالعلی امیدی
شماره مستقیم:3910995
شماره فکس:3910996
تلفنخانه:4-3910001
کد شهرستان:0611
پست الکترونیک:ahvaz@smtc.ac.ir
آدرس سایت:http://rt.ostan-khz.ir 

 

زنجان

نام مدیر:

فاطمه کرباسی
شماره مستقیم:40و5231030
شماره فکس:5232030
تلفنخانه:-
کد شهرستان:0241
پست الکترونیک:zanjan@smtc.ac.ir
آدرس سایت:http://www.ostandari-zn.ir
 

 

سمنان

نام مدیر:

محمد رضا رضوانی
شماره مستقیم:3322459
شماره فکس:3331457
تلفنخانه:3324103
کد شهرستان:0231
پست الکترونیک:semnan@smtc.ac.ir
آدرس سایت:http://www.ostan-sm.ir

 

سیستان و بلوچستان

نام مدیر:

شهناز جهانگیری
شماره مستقیم:3424775
شماره فکس:3424769
تلفنخانه:3-3424771
کد شهرستان:0541
پست الکترونیک:zahedan@smtc.ac.ir
آدرس سایت: -

 

فارس

نام مدیر:

سید آیه اله رزم جو
شماره مستقیم:2272435
شماره فکس:2272437
تلفنخانه:-
کد شهرستان:0711
پست الکترونیک:shiraz@smtc.ac.ir 
آدرس سایت:http://amoozesh.farsp.ir

 

قزوین

نام مدیر:

مریم نجف آبادی
شماره مستقیم:8-3320087
شماره فکس:3320052
تلفنخانه:8-3220087
کد شهرستان:0281
پست الکترونیک:ghazvin@smtc.ac.ir
آدرس سایت:            http://www.ghazvin.gov.ir

 

قم

نام مدیر:

حمزه رمضانخانی
شماره مستقیم:6642277
شماره فکس:6641010
تلفنخانه:18-6644312
کد شهرستان:0251
پست الکترونیک:ghom@smtc.ac.ir
آدرس سایت:http://www.ostan-qom.ir/dap-ch

 

کرمان

نام مدیر:

علی بیگ زاده
شماره مستقیم:2817960
شماره فکس:2817961
تلفنخانه:5-2817951
کد شهرستان:0341
پست الکترونیک:kerman@smtc.ac.ir 
آدرس سایت:http://edu.gov.kr.ir

 

کرمانشاه

نام مدیر:

نریمان محمدی
شماره مستقیم:4297009
شماره فکس:4296060
تلفنخانه:-
کد شهرستان:0831
پست الکترونیک:kermanshah@smtc.ac.ir 
آدرس سایت:-

 

کهکیلویه و بویر احمد

نام مدیر:

سیاوش هادی پور
شماره مستقیم:2233504
شماره فکس:221012
تلفنخانه:-
کد شهرستان:0741
پست الکترونیک:yasooj@smtc.ac.ir 
آدرس سایت:-

 

کردستان

نام مدیر:

خانم سنور احمدی
شماره مستقیم:6664675
شماره فکس:3و6664682
تلفنخانه:-
کد شهرستان:0871
پست الکترونیک:sanandaj@smtc.ac.ir 
آدرس سایت:http://www.ostan-kd.ir

 

گلستان

نام مدیر:

حمیدعرب
شماره مستقیم:44804060
شماره فکس:44804061
تلفنخانه:-
کد شهرستان:0171
پست الکترونیک:gorgan@smtc.ac.ir 
آدرس سایت:http://www.golestanre.ir

 

گیلان

نام مدیر:

محمد حسینی
شماره مستقیم:3238044
شماره فکس:3238045
تلفنخانه:3338046-7
کد شهرستان:0131
پست الکترونیک:ap@gilan.ir 
آدرس سایت:http://er.gilan.ir

 

لرستان

نام مدیر:

نصراله رشنو
شماره مستقیم:3220720
شماره فکس:3221011
تلفنخانه:3220622
کد شهرستان:0661
پست الکترونیک:khorramaabad@smtc.ac.ir
آدرس سایت:

www.dap-lr.ir

 

مازندران

نام مدیر:

لطف الله آجدانی
شماره مستقیم:3256062
شماره فکس:3261769
تلفنخانه:3240991
کد شهرستان:0151
پست الکترونیک:sari@smtc.ac.ir
آدرس سایت:-

 

مرکزی

نام مدیر:

سعید موسایی
شماره مستقیم:2770024
شماره فکس:2770021
تلفنخانه:20-2770018
کد شهرستان:0861
پست الکترونیک:arak@smtc.ac.ir  
آدرس سایت:http://amoozesh.ostan-mr.ir

 

هرمزگان

نام مدیر:

منصور میمنه
شماره مستقیم:1-5561700
شماره فکس:-
تلفنخانه:-
کد شهرستان:0761
پست الکترونیک:bandarabbas@smtc.ac.ir 
آدرس سایت:-

 

همدان

نام مدیر:

طاهر پورمجاهد
شماره مستقیم:7-8254025
شماره فکس:8254100
تلفنخانه:-
کد شهرستان:0811
پست الکترونیک:hamedan@smtc.ac.ir 
آدرس سایت:http://www.ostan-hm.ir

 

یزد

نام مدیر:

سید مجتبی حسینی پور
شماره مستقیم:6290610
شماره فکس:6290612
تلفنخانه:6241151
کد شهرستان:0351
پست الکترونیک:yazd@smtc.ac.ir  
آدرس سایت:http://amoozesh.ostanyazd.ir