درخواست صدور مجوز برگزاری همایش درخواست صدور مجوز برگزاری همایش

با توجه به ظرفیت و توان آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری و جهت  بهره برداری از دستاوردهای علمی و کاربردی همایش ها، پس از واگذاری وظایف مربوط به کارگروه ساماندهی همایش ها (موضوع بخشنامه های شماره 54030/200 مورخ 19/10/1389 و 31163/90/200 مورخ 6/12/1390)به مرکز ،دبیرخانه کارگروه که  در مدیریت همایش ها، همکاری های علمی و اموربین الملل  معاونت پژوهشی مستقر است با توجه به رهنمودهای ریاست محترم مرکز، نسبت به طراحی الگوریتم اجرایی، تنظیم راهنمای عمل و تدوین کاربرگ درخواست اخذ مجوز اقدام نموده است .تا زمینه  سهولت وافزایش سرعت ارائه خدمت به مخاطبان منطبق با مفاد بخشنامه های مذکور فراهم آید.

لطفا  قبل از تکمیل کاربرگ اخذ مجوز ، مراحل اجرایی و راهنمای عمل را به دقت مطالعه فرمایید.
 
 
 
دریافت فایل  مراحل اجرایی  دریافت فایل راهنمای عمل   
دریافت فایل کاربرگ اخذ مجوز |word| , |pdf|    دریافت فرم خام تاییدیه مرجع تخصصی
 
 

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان اخذ مجوز همایش های ملی وبین المللی می رساند؛

با توجه به دیدگاه های جناب آقای مهندس جمشید انصاری معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری واستخدامی کشور ونیز رهنمودهای جناب آقای دکتر ملک اخلاق رئیس محترم مرکز آموزش مدیریت دولتی  از مورخ دوم شهریور ماه سال جاری مقارن با آغاز هفته دولت 

هزینه بررسی مدارک مربوط به اخذ مجوز همایش های ملی وبین المللی
به مبلغ 5/000/000 ریال لغو می شود.