نمایش محتوا نمایش محتوا

عنوان محصول

مدت (دقیقه)

مخاطب

قیمت(ریال)

دانلود کلیپ

ثبت سفارش

ارتباط موثر

63

مدیر، کارشناس،کارکنان

110000

 

 

موضوع:

این فیلم درباره نقش فردی بنام لاری راموس کارمند جدید شرکتی است که با راهنماییهای مدیر خود راه ارتباطبرقرار کردن با همکاران خود را فرا میگیرد.

 

 

عنوان محصول

مدت (دقیقه)

مخاطب

قیمت(ریال)

دانلود کلیپ

ثبت سفارش

ارگونومی

30

مدیر، کارشناس،کارکنان

90000

 

 

موضوع:

در این فیلم به تاریخچه ارگونومی ،تعریف و اهمیت آن در اختراعات و مصنوعات بشر میپردازد که منجر به تقلیل فشارهای کاری و تقلیل فرسودگی و خستگی در محیط کار و در نتیجه افزایش بهبود عملکرد میشود

 

 

عنوان محصول

مدت (دقیقه)

مخاطب

قیمت(ریال)

دانلود کلیپ

ثبت سفارش

اصول بایگانی

60

کارکنان

180000

 

 

موضوع:

نحوه بایگانی را توضیح و مفاهیم مختلف را تعریف کرده، موارد استفاده و اهمیت آنرا بررسی میکند

 

 

عنوان محصول

مدت (دقیقه)

مخاطب

قیمت(ریال)

دانلود کلیپ

ثبت سفارش

اصول انبارداری

125

کارکنان

110000

 

 

موضوع:

این فیلم به نحوه کارکرد یک انباردار در یک شرکت بزرگ میپردازد که آموزشهای لازم جهت انبارداری را ندیده است

 

 

عنوان محصول

مدت (دقیقه)

مخاطب

قیمت(ریال)

دانلود کلیپ

ثبت سفارش

بهبود روشها

60

مدیران، کارشناسان

950000

 

 

موضوع:

بررسی عملکرد شرکت گودرز و یافتن علت پایین آمدن تولید و کیفیت در آن شرکت را مورد بررسی قرار میدهد.​

 

عنوان محصول

مدت (دقیقه)

مخاطب

قیمت(ریال)

دانلود کلیپ

ثبت سفارش

قدرت نظام پیشنهاد ها 

80

کارشناسان و کارمندان

100000

 

 

موضوع:

فعالیت برای ارائه پیشنهادات جدید، چگونگی شناسایی مشکلات و حل آنها برای حل مشکلات ابتدا باید دیدگاه
خود را عوض کنیم